Erasmus+ pytania i odpowiedzi

Program i projekty Erasmus +

Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest akredytacja erasmusa?

Akredytacja to “bilet wstępu” do programu Erasmus+ na lata 2021-2027, a jej otrzymanie oznacza odejście od pisania corocznych wniosków krótko­terminowych na rzecz stałego źródła finansowania w postaci wniosków budżetowych rozpisywanych w miarę potrzeb placówki. Polecana jest instytucjom, które posiadają już doświadczenie w projektach unijnych. SJO GLOSSA nie pomaga w pisaniu wniosków o akredytację, jednak po jej uzyskaniu, placówka może realizować z nami mobilności. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest „Plan Erasmusa”?

Plan Erasmusa to odpowiednik Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły z poprzedniej edycji programu. Powinien być przygotowany przez wszystkich uczestników projektu i zawierać informacje o potrzebach instytucji w perspektywie podniesienia poziomu jakości nauczania, kwalifikacji pracowników, programów nauczania, zarządzania, wymiaru europejskiego oraz współpracy międzynarodowej. Krótko mówiąc to ogólny plan rozwoju szkoły i korzyści jakie otrzyma ona po uzyskaniu grantu i realizacji mobilności.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest Europass Mobility?

Europass Mobility to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas szkolenia w innym kraju europejskim. Aby go uzyskać uczestnik mobilności musi wcześniej uzupełnić wszystkie informacje na stronach unijnych, a następnie przekazać go szkole zagranicznej do podpisu. Aktualne informacje o dokumentach Europass można znaleźć tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest „zielona podróż” i czy mogę z niej skorzystać?

“Zielona Podróż” to nowość w programie Erasmus+. Aby skorzystać z tej formy wsparcia finansowego, podróż musi być realizowana poprzez niskoemisyjne środki transportu np. autobus, pociąg, car-pooling, rower. Z racji tego, że taka forma podróży przy dłuższych dystansach komplikuje dojazd na miejsce (np. przesiadki, wydłużony czas dojazdu na miejsce) SJO GLOSSA rozpisuje wnioski na podróż standardową, która była wybierana do tej pory i dzięki której uczestnicy nadal będą mogli skorzystać z lotów do miejsca docelowego.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy wszystkie koszty wyjazdów są pokrywane z grantu Erasmus+?

Uczestnik mobilności otrzymuje wsparcie nie tylko na kurs, ale i usługi z nim związane, czyli podróż i pobyt na miejscu. Szczegółowe informacje odnośnie kwot dofinansowania można znaleźć tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy mogę sfinansować z grantu kurs droższy niż 800 EUR?

Tak, w wypadku zakupienia droższego kursu niż przewiduje dofinansowanie na niego, uczestnik może wyrównać ten koszt, przesuwając środki z otrzymanego wsparcia na całą mobilność.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Kiedy przyjmowane są zgłoszenia do programu Erasmus+?

Nabór do projektów krótko­terminowych odbywa się raz w roku (zwykle we wrześniu), ale wszystko zależy od ostatecznego terminu składania wniosków ogłoszonego przez Narodową Agencję dla danej edycji. Aby być na bieżąco z wszystkimi informacjami na ten temat zapraszamy do zapisu do naszego newslettera (link na dole strony).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Ile maksymalnie osób z jednej szkoły może wyjechać na kursy za granicę w ramach jednego projektu Erasmus+?

W ramach jednego wniosku krótko­terminowego w danej szkole można zrealizować maksymalnie 30 mobilności.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Ile czasu mają uczestnicy projektu na realizację swojego wyjazdu?

Projekty krótko­terminowe rozpisywane są od 6 do 18 miesięcy i w tym czasie szkoła musi zrealizować wszystkie mobilności i wdrożyć zmiany po odbytych szkoleniach. Pisząc z nami wniosek, termin kursu uczestnicy wybierają na etapie  planowania projektu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy wszyscy uczestnicy mobilności mogą wyjechać w jednym terminie?

Aby projekt był wartościowy i przyniósł realne korzyści szkole, która stara się o grant, uczestnicy powinni zróżnicować mobilności pod względem rodzajów kursów/​krajów/​szkół/​terminów. Im większa różnorodność w tym zakresie, tym większe szanse na grant. Mobilności oprócz nauki języka są także okazją do poznania innych kultur i nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami kursu, co może w przyszłości zaowocować dodatkową współpracą z różnymi europejskimi szkołami, dlatego nie przewiduje się jednego terminu mobilności dla wszystkich uczestników z danej szkoły. Zaleca się więc podzielić uczestników na grupy maksymalnie 2-3 osobowe na jeden termin w danej szkole.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Erasmus na Mobilność Kadry. Czy możemy już teraz pisać kolejny wniosek o dofinanso­wanie?

Najlepszym rozwiązaniem jest zakończenie projektu i dopiero potem ponowne staranie się o grant, ponieważ nowy projekt opiera się również na osiągnięciach z poprzedniego, a te nie są do końca znane do momentu rozliczenia.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Na czyje konto Narodowa Agencja przelewa kwotę przyznanego grantu?

Grant z Narodowej Agencji w pierwszej kolejności przesyłany jest na konto Organu Prowadzącego (w wybranej przez niego walucie), a następnie na konto szkoły i dalej uczestników.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to znaczy, że pieniądze z Narodowej Agencji wypłacane są ryczałtowo?

Wypłacanie środków ryczałtem oznacza, że Narodowa Agencja zakłada pewne kwoty na poszczególne składowe wyjazdu i wypłaca je uczestnikowi bez względu na to ile rzeczywiście dana składowa wyjazdu kosztuje. W praktyce oznacza to m. in., że NA przekazuje 800 EUR na kurs i zakłada, że w tej kwocie uczestnik realizuje kurs bez względu na to czy realnie koszt kursu wynosi 780 EUR czy 820 EUR.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy szkoła, która posiada akredytację może starać się o wniosek krótko­terminowy?

Szkoła, która posiada akredytację nie może starać się o wniosek krótko­terminowy. 

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jakie są konsek­wencje wycofania się z realizacji projektu przez uczestnika/​szkołę po otrzymaniu grantu z Narodowej Agencji?

Jeśli szkoła otrzymała grant, a jeszcze nie podpisała umowy z Narodową Agencją, to szkoła nie ponosi żadnych konsekwencji, w tym finansowych, na rzecz Narodowej Agencji – niepodpisanie umowy w terminie, jest równoznaczne z wycofaniem się z projektu. Warto jednak pamiętać, że jeżeli szkoła w przyszłości będzie chciała aplikować o dofinansowanie, sytuacja z nie podpisaniem innej umowy finansowej może mieć wpływ na negatywną ocenę kolejnego wniosku. 

Jeśli szkoła otrzymała grant, podpisała już umowę i będzie chciała wycofać się z projektu, to tego typu działania muszą być szczegółowo omówione z Narodową Agencją i będą indywidualnie rozpatrywane, Oprócz ewentualnych konsekwencji finansowych związanych z rezygnacją z projektu, w przyszłości decyzja ta może wpłynąć na negatywną ocenę innych wniosków finansowanych przez UE. 

Jeśli szkoła otrzymała grant i chce zrealizować zaakceptowany przez Narodową Agencję wniosek, ale wyznaczony do projektu nauczyciel z jakiś powodów rezygnuje z udziału w nim, szkoła ma kilka możliwości:

  • znaleźć nowego uczestnika, który dołączy do projektu w zastępstwie osoby, która z niego rezygnuje; warto, by nowa osoba miała podobne doświadczenia zawodowe, co nauczyciel, za którego wchodzi do projektu i by pełniła w nim te same funkcje (ten wariant jest najbardziej optymalny dla szkoły)
  • podpisać umowę finansową z Agencją Narodową na mniejszą ilość uczestników, niż został przyznany grant (ten wariant nie jest jednak polecany, ponieważ może mieć negatywny wpływ na inne wnioski finansowane z UE).
arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest akredytacja erasmusa?

Akredytacja to “bilet wstępu” do programu Erasmus+ na lata 2021-2027, a jej otrzymanie oznacza odejście od pisania corocznych wniosków krótko­terminowych na rzecz stałego źródła finansowania w postaci wniosków budżetowych rozpisywanych w miarę potrzeb placówki. Polecana jest instytucjom, które posiadają już doświadczenie w projektach unijnych. SJO GLOSSA nie pomaga w pisaniu wniosków o akredytację, jednak po jej uzyskaniu, placówka może realizować z nami mobilności. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest wniosek/​projekt krótko­terminowy?

Wniosek/​projekt  krótko­terminowy to najłatwiejsza droga do skorzystania z grantu Erasmus+. Szkoła starająca się o fundusze może zrealizować w ramach jednego projektu do 30 mobilności w różnych krajach Europy, a czas trwania projektu wynosi od 6 do 18 miesięcy. SJO GLOSSA pomaga w pisaniu wniosków krótko­terminowych, więc szkoły zainteresowane tym wsparciem, zapraszamy do współpracy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest „Plan Erasmusa”?

Plan Erasmusa to odpowiednik Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły z poprzedniej edycji programu. Powinien być przygotowany przez wszystkich uczestników projektu i zawierać informacje o potrzebach instytucji w perspektywie podniesienia poziomu jakości nauczania, kwalifikacji pracowników, programów nauczania, zarządzania, wymiaru europejskiego oraz współpracy międzynarodowej. Krótko mówiąc to ogólny plan rozwoju szkoły i korzyści jakie otrzyma ona po uzyskaniu grantu i realizacji mobilności.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest OID / PIC?

PIC to numer, który poprzez rejestrację w systemach unijnych Narodowa Agencja przyznawała placówkom ubiegającym się o granty w ramach programu Erasmus+. Obecnie numer PIC został zastąpiony numerem OID, który można uzyskać poprzez rejestrację w systemie European Solidarity Corps platform. OID został automatycznie przydzielony szkołom, które posiadały numer PIC. Jeśli Twoja placówka ma numer PIC, a nie wiesz jaki numer OID, możesz to sprawdzić tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest Europass Mobility?

Europass Mobility to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas szkolenia w innym kraju europejskim. Aby go uzyskać uczestnik mobilności musi wcześniej uzupełnić wszystkie informacje na stronach unijnych, a następnie przekazać go szkole zagranicznej do podpisu. Aktualne informacje o dokumentach Europass można znaleźć tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Kto może skorzystać z programu Erasmus+?

Ogólnie w programie mogą brać udział pracownicy instytucji, która otrzymała grant. Uczestnicy programu muszą swoimi działaniami przynieść korzyść nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla placówki, w której pracują. W zależności od konkretnej akcji, wykaz instytucji uprawnionych do wzięcia udziału w programie jest zróżnicowany, dlatego po szczegółowe informacje w tym zakresie zapraszamy na naszą stronę.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest „zielona podróż” i czy mogę z niej skorzystać?

“Zielona Podróż” to nowość w programie Erasmus+. Aby skorzystać z tej formy wsparcia finansowego, podróż musi być realizowana poprzez niskoemisyjne środki transportu np. autobus, pociąg, car-pooling, rower. Z racji tego, że taka forma podróży przy dłuższych dystansach komplikuje dojazd na miejsce (np. przesiadki, wydłużony czas dojazdu na miejsce) SJO GLOSSA rozpisuje wnioski na podróż standardową, która była wybierana do tej pory i dzięki której uczestnicy nadal będą mogli skorzystać z lotów do miejsca docelowego.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy wniosek musi złożyć szkoła czy nauczyciel może samodzielnie składać wniosek?

Wniosek składany jest instytucjonalnie za zgodą dyrekcji i Organu Prowadzącego. Nauczyciel nie może samodzielnie składać wniosku.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy wszystkie koszty wyjazdów są pokrywane z grantu Erasmus+?

Uczestnik mobilności otrzymuje wsparcie nie tylko na kurs, ale i usługi z nim związane, czyli podróż i pobyt na miejscu. Szczegółowe informacje odnośnie kwot dofinansowania można znaleźć tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jakie wydatki są finansowane w ramach programu Erasmus+

W ramach dofinansowania uczestnik otrzymuje wsparcie na:

  • kurs
  • wsparcie indywidualne, które może wykorzystać na pobyt na miejscu czyli zakwaterowanie, wyżywienie, środki komunikacji miejskiej itp. 
  • podróż do miejsca docelowego

Szczegółowe informacje odnośnie kwot dofinansowania można przeczytać tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy mogę sfinansować z grantu kurs droższy niż 800 EUR?

Tak, w wypadku zakupienia droższego kursu niż przewiduje dofinansowanie na niego, uczestnik może wyrównać ten koszt, przesuwając środki z otrzymanego wsparcia na całą mobilność.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Do jakich krajów mogę wyjechać na kurs?

W ofercie wyjazdowej znajdują się u nas kraje takie jak: Irlandia, Malta, Cypr, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Austria, Łotwa.  Całą ofertę można sprawdzić w katalogu kursów.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Kiedy przyjmowane są zgłoszenia do programu Erasmus+?

Nabór do projektów krótko­terminowych odbywa się raz w roku (zwykle we wrześniu), ale wszystko zależy od ostatecznego terminu składania wniosków ogłoszonego przez Narodową Agencję dla danej edycji. Aby być na bieżąco z wszystkimi informacjami na ten temat zapraszamy do zapisu do naszego newslettera (link na dole strony).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy są ograniczenia odnośnie poziomu znajomości języka osób chcących skorzystać z programu Erasmus+?

Nie ma ograniczeń względem poziomu językowego uczestnika. Zgłosić na wyjazd mogą się również osoby z zerową znajomością języka i wówczas na etapie wyboru kursu uczestnik wybiera szkołę, która oferuje zajęcia dla osób początkujących.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Ile maksymalnie osób z jednej szkoły może wyjechać na kursy za granicę w ramach jednego projektu Erasmus+?

W ramach jednego wniosku krótko­terminowego w danej szkole można zrealizować maksymalnie 30 mobilności.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy ten sam nauczyciel może wyjechać na kurs za granicą w ramach jednego projektu więcej niż raz?

W edycji Erasmus+ na lata 2014-2020  jeden nauczyciel mógł uczestniczyć w kilku kursach, jednak pula jego grantu na kurs przyznawana była raz bez względu na to ile szkoleń planował odbyć. Pozostałe pule grantu (wsparcie na podróż i wsparcie indywidualne) były przydzielane w zależności od kierunku i ilości wyjazdów. W praktyce oznacza to, że aby spokojnie zmieścić się w puli przydzielanych przez Narodową Agencję grantów zalecamy, aby jeden nauczyciel uczestniczył w jednym kursie w danym wniosku krótko­terminowym.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Ile czasu mają uczestnicy projektu na realizację swojego wyjazdu?

Projekty krótko­terminowe rozpisywane są od 6 do 18 miesięcy i w tym czasie szkoła musi zrealizować wszystkie mobilności i wdrożyć zmiany po odbytych szkoleniach. Pisząc z nami wniosek, termin kursu uczestnicy wybierają na etapie  planowania projektu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Ile trwa mobilność uczestnika projektu?

Optymalna długość mobilności to 14 dni, czyli 10 dni kursu wraz z weekendem w trakcie kursu (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, weekendy są wolne co daje nam 12 dni) i 2 dni na dojazd (dzień przed kursem i dzień po kursie). Jeśli jednak nie da się tak zorganizować mobilności, dopuszcza jest również mobilność 7-dniową, czyli 5 dni kursu (od poniedziałku do piątku) i 2 dni na dojazd (dzień przed kursem i dzień po kursie).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy wszyscy uczestnicy mobilności mogą wyjechać w jednym terminie?

Aby projekt był wartościowy i przyniósł realne korzyści szkole, która stara się o grant, uczestnicy powinni zróżnicować mobilności pod względem rodzajów kursów/​krajów/​szkół/​terminów. Im większa różnorodność w tym zakresie, tym większe szanse na grant. Mobilności oprócz nauki języka są także okazją do poznania innych kultur i nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami kursu, co może w przyszłości zaowocować dodatkową współpracą z różnymi europejskimi szkołami, dlatego nie przewiduje się jednego terminu mobilności dla wszystkich uczestników z danej szkoły. Zaleca się więc podzielić uczestników na grupy maksymalnie 2-3 osobowe na jeden termin w danej szkole.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy szkoła, która już realizowała projekt w ramach Erasmus+ mobilność może składać kolejny wniosek o grant?

Szkoła, która już realizowała i zakończyła projekt Erasmus+ może ponownie starać się o grant. W edycji na lata 2021-2027 Narodowa Agencja przewiduje jednak ograniczenie do 3 projektów krótko­terminowych dla jednej placówki w całym okresie finansowania.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Erasmus na Mobilność Kadry. Czy możemy już teraz pisać kolejny wniosek o dofinanso­wanie?

Najlepszym rozwiązaniem jest zakończenie projektu i dopiero potem ponowne staranie się o grant, ponieważ nowy projekt opiera się również na osiągnięciach z poprzedniego, a te nie są do końca znane do momentu rozliczenia.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy uczestnik otrzymuje pieniądze w ramach grantu bezpośrednio na swoje konto?

Grant w pierwszej kolejności wędruje na konto Organu Prowadzącego, a następnie na konto szkoły, która decyduje czy dofinansowanie uczestnika w całości przesyłane jest na jego konto czy może szkoła opłaca wszelkie rachunki za kurs/​zakwaterowanie/​przelot, a dopiero reszta zostaje przekazana uczestnikowi na utrzymanie na miejscu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Na czyje konto Narodowa Agencja przelewa kwotę przyznanego grantu?

Grant z Narodowej Agencji w pierwszej kolejności przesyłany jest na konto Organu Prowadzącego (w wybranej przez niego walucie), a następnie na konto szkoły i dalej uczestników.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

W jakich transzach Narodowa Agencja wypłaca środki na realizację wyjazdów?

Dokładne informacje w sprawie finansowania konkretnego projektu Narodowa Agencja określa w umowie finansowej, jednak z informacji ogólnych wynika, że środki będą rozdzielane na 2 transze (70% pierwsza, 30% druga transza, ale w umowie finansowej, którą szkoła podpisuje po otrzymaniu informacji, że grant został przyznany, mogą znaleźć się zapisy o innych układach transz (te kwestie ustalane są bezpośrednio przez Narodową Agencję).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to znaczy, że pieniądze z Narodowej Agencji wypłacane są ryczałtowo?

Wypłacanie środków ryczałtem oznacza, że Narodowa Agencja zakłada pewne kwoty na poszczególne składowe wyjazdu i wypłaca je uczestnikowi bez względu na to ile rzeczywiście dana składowa wyjazdu kosztuje. W praktyce oznacza to m. in., że NA przekazuje 800 EUR na kurs i zakłada, że w tej kwocie uczestnik realizuje kurs bez względu na to czy realnie koszt kursu wynosi 780 EUR czy 820 EUR.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co dzieje się z pieniędzmi, których nie wykorzystam w ramach danej kategorii kosztów?

Jeśli w jakiejś kategorii uczestnik zaoszczędził środki, może przesunąć je do innej puli grantu. Na przykład jeśli bilet lotniczy kosztował mniej niż przyznana kwota grantu, zaoszczędzone środki można przeznaczyć na pobyt na miejscu lub wybrać droższy kurs.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy szkoła, która posiada akredytację może starać się o wniosek krótko­terminowy?

Szkoła, która posiada akredytację nie może starać się o wniosek krótko­terminowy. 

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Kiedy ogłaszane są wyniki projektów krótko­terminowych?

Wyniki projektów krótko­terminowych ogłasza Narodowa Agencja i nie ma tu odgórnie ustalonej daty ich publikacji. W informacjach zawartych w oficjalnym przewodniku po programie Erasmus napisano, iż Narodowa Agencja przewiduje czas około 4 miesięcy (od ostatecznej daty na złożenie wniosku) na ocenę i ogłoszenie wyników naboru. 

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jakie są konsek­wencje wycofania się z realizacji projektu przez uczestnika/​szkołę po otrzymaniu grantu z Narodowej Agencji?

Jeśli szkoła otrzymała grant, a jeszcze nie podpisała umowy z Narodową Agencją, to szkoła nie ponosi żadnych konsekwencji, w tym finansowych, na rzecz Narodowej Agencji – niepodpisanie umowy w terminie, jest równoznaczne z wycofaniem się z projektu. Warto jednak pamiętać, że jeżeli szkoła w przyszłości będzie chciała aplikować o dofinansowanie, sytuacja z nie podpisaniem innej umowy finansowej może mieć wpływ na negatywną ocenę kolejnego wniosku. 

Jeśli szkoła otrzymała grant, podpisała już umowę i będzie chciała wycofać się z projektu, to tego typu działania muszą być szczegółowo omówione z Narodową Agencją i będą indywidualnie rozpatrywane, Oprócz ewentualnych konsekwencji finansowych związanych z rezygnacją z projektu, w przyszłości decyzja ta może wpłynąć na negatywną ocenę innych wniosków finansowanych przez UE. 

Jeśli szkoła otrzymała grant i chce zrealizować zaakceptowany przez Narodową Agencję wniosek, ale wyznaczony do projektu nauczyciel z jakiś powodów rezygnuje z udziału w nim, szkoła ma kilka możliwości:

  • znaleźć nowego uczestnika, który dołączy do projektu w zastępstwie osoby, która z niego rezygnuje; warto, by nowa osoba miała podobne doświadczenia zawodowe, co nauczyciel, za którego wchodzi do projektu i by pełniła w nim te same funkcje (ten wariant jest najbardziej optymalny dla szkoły)
  • podpisać umowę finansową z Agencją Narodową na mniejszą ilość uczestników, niż został przyznany grant (ten wariant nie jest jednak polecany, ponieważ może mieć negatywny wpływ na inne wnioski finansowane z UE).
arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy można zmienić kurs/kraj wyjazdu po przyznaniu grantu przez Narodową Agencję?

Zarówno kraje, kursy jak i szkoły uczestnicy wybierają na etapie pisania wniosku. Jest to bardzo ważne, ponieważ na podstawie m. in. tych informacji tworzony jest Plan Erasmusa, który jest kluczowy dla decyzji o przyznaniu grantu, stąd też wszelkie zmiany kraju/​kursu nie są wskazane.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest wniosek/​projekt krótko­terminowy?

Wniosek/​projekt  krótko­terminowy to najłatwiejsza droga do skorzystania z grantu Erasmus+. Szkoła starająca się o fundusze może zrealizować w ramach jednego projektu do 30 mobilności w różnych krajach Europy, a czas trwania projektu wynosi od 6 do 18 miesięcy. SJO GLOSSA pomaga w pisaniu wniosków krótko­terminowych, więc szkoły zainteresowane tym wsparciem, zapraszamy do współpracy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest OID / PIC?

PIC to numer, który poprzez rejestrację w systemach unijnych Narodowa Agencja przyznawała placówkom ubiegającym się o granty w ramach programu Erasmus+. Obecnie numer PIC został zastąpiony numerem OID, który można uzyskać poprzez rejestrację w systemie European Solidarity Corps platform. OID został automatycznie przydzielony szkołom, które posiadały numer PIC. Jeśli Twoja placówka ma numer PIC, a nie wiesz jaki numer OID, możesz to sprawdzić tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Kto może skorzystać z programu Erasmus+?

Ogólnie w programie mogą brać udział pracownicy instytucji, która otrzymała grant. Uczestnicy programu muszą swoimi działaniami przynieść korzyść nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla placówki, w której pracują. W zależności od konkretnej akcji, wykaz instytucji uprawnionych do wzięcia udziału w programie jest zróżnicowany, dlatego po szczegółowe informacje w tym zakresie zapraszamy na naszą stronę.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy wniosek musi złożyć szkoła czy nauczyciel może samodzielnie składać wniosek?

Wniosek składany jest instytucjonalnie za zgodą dyrekcji i Organu Prowadzącego. Nauczyciel nie może samodzielnie składać wniosku.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jakie wydatki są finansowane w ramach programu Erasmus+

W ramach dofinansowania uczestnik otrzymuje wsparcie na:

  • kurs
  • wsparcie indywidualne, które może wykorzystać na pobyt na miejscu czyli zakwaterowanie, wyżywienie, środki komunikacji miejskiej itp. 
  • podróż do miejsca docelowego

Szczegółowe informacje odnośnie kwot dofinansowania można przeczytać tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Do jakich krajów mogę wyjechać na kurs?

W ofercie wyjazdowej znajdują się u nas kraje takie jak: Irlandia, Malta, Cypr, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Austria, Łotwa.  Całą ofertę można sprawdzić w katalogu kursów.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy są ograniczenia odnośnie poziomu znajomości języka osób chcących skorzystać z programu Erasmus+?

Nie ma ograniczeń względem poziomu językowego uczestnika. Zgłosić na wyjazd mogą się również osoby z zerową znajomością języka i wówczas na etapie wyboru kursu uczestnik wybiera szkołę, która oferuje zajęcia dla osób początkujących.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy ten sam nauczyciel może wyjechać na kurs za granicą w ramach jednego projektu więcej niż raz?

W edycji Erasmus+ na lata 2014-2020  jeden nauczyciel mógł uczestniczyć w kilku kursach, jednak pula jego grantu na kurs przyznawana była raz bez względu na to ile szkoleń planował odbyć. Pozostałe pule grantu (wsparcie na podróż i wsparcie indywidualne) były przydzielane w zależności od kierunku i ilości wyjazdów. W praktyce oznacza to, że aby spokojnie zmieścić się w puli przydzielanych przez Narodową Agencję grantów zalecamy, aby jeden nauczyciel uczestniczył w jednym kursie w danym wniosku krótko­terminowym.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Ile trwa mobilność uczestnika projektu?

Optymalna długość mobilności to 14 dni, czyli 10 dni kursu wraz z weekendem w trakcie kursu (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, weekendy są wolne co daje nam 12 dni) i 2 dni na dojazd (dzień przed kursem i dzień po kursie). Jeśli jednak nie da się tak zorganizować mobilności, dopuszcza jest również mobilność 7-dniową, czyli 5 dni kursu (od poniedziałku do piątku) i 2 dni na dojazd (dzień przed kursem i dzień po kursie).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy szkoła, która już realizowała projekt w ramach Erasmus+ mobilność może składać kolejny wniosek o grant?

Szkoła, która już realizowała i zakończyła projekt Erasmus+ może ponownie starać się o grant. W edycji na lata 2021-2027 Narodowa Agencja przewiduje jednak ograniczenie do 3 projektów krótko­terminowych dla jednej placówki w całym okresie finansowania.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy uczestnik otrzymuje pieniądze w ramach grantu bezpośrednio na swoje konto?

Grant w pierwszej kolejności wędruje na konto Organu Prowadzącego, a następnie na konto szkoły, która decyduje czy dofinansowanie uczestnika w całości przesyłane jest na jego konto czy może szkoła opłaca wszelkie rachunki za kurs/​zakwaterowanie/​przelot, a dopiero reszta zostaje przekazana uczestnikowi na utrzymanie na miejscu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

W jakich transzach Narodowa Agencja wypłaca środki na realizację wyjazdów?

Dokładne informacje w sprawie finansowania konkretnego projektu Narodowa Agencja określa w umowie finansowej, jednak z informacji ogólnych wynika, że środki będą rozdzielane na 2 transze (70% pierwsza, 30% druga transza, ale w umowie finansowej, którą szkoła podpisuje po otrzymaniu informacji, że grant został przyznany, mogą znaleźć się zapisy o innych układach transz (te kwestie ustalane są bezpośrednio przez Narodową Agencję).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co dzieje się z pieniędzmi, których nie wykorzystam w ramach danej kategorii kosztów?

Jeśli w jakiejś kategorii uczestnik zaoszczędził środki, może przesunąć je do innej puli grantu. Na przykład jeśli bilet lotniczy kosztował mniej niż przyznana kwota grantu, zaoszczędzone środki można przeznaczyć na pobyt na miejscu lub wybrać droższy kurs.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Kiedy ogłaszane są wyniki projektów krótko­terminowych?

Wyniki projektów krótko­terminowych ogłasza Narodowa Agencja i nie ma tu odgórnie ustalonej daty ich publikacji. W informacjach zawartych w oficjalnym przewodniku po programie Erasmus napisano, iż Narodowa Agencja przewiduje czas około 4 miesięcy (od ostatecznej daty na złożenie wniosku) na ocenę i ogłoszenie wyników naboru. 

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy można zmienić kurs/kraj wyjazdu po przyznaniu grantu przez Narodową Agencję?

Zarówno kraje, kursy jak i szkoły uczestnicy wybierają na etapie pisania wniosku. Jest to bardzo ważne, ponieważ na podstawie m. in. tych informacji tworzony jest Plan Erasmusa, który jest kluczowy dla decyzji o przyznaniu grantu, stąd też wszelkie zmiany kraju/​kursu nie są wskazane.

arrow

Współpraca z SJO GLOSSA

Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Kto może zgłosić szkołę zainteresowaną realizacją projektu Erasmus+

Zgłosić szkołę do udziału w projekcie krótko­terminowym może każdy pracownik szkoły. Proszę jednak pamiętać, że projekt składany jest instytucjonalnie i aby złożyć wniosek wymagana jest zgoda dyrekcji i Organu Prowadzącego. W kontaktach z nami przez cały czas trwania naszej współpracy szkoła wyznacza jednego przedstawiciela – koordynatora szkoły (nie musi to być dyrektor, może to być wyznaczony pracownik), który jest odpowiedzialny za kontakt z nami.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jakie są zadania uczestnika / koordynatora / dyrektora placówki w projekcie?

Każdy uczestnik projektu powinien brać czynny udział w tworzeniu go. Na pierwszych etapach powinien przedstawić informacje o sobie, wybrać szkolenie, w którym chce uczestniczyć, a następnie pomóc w opracowaniu Planu Erasmusa. Po otrzymaniu grantu powinien zrealizować mobilność, wdrożyć jej efekty w swoją pracę i zadbać o kwestie formalne (np. uzupełnienie raportów do Narodowej Agencji, przedstawienie odpowiedniej dokumentacji do rozliczenia swojej mobilności).

Koordynator projektu, oprócz zadań uczestnika, odpowiedzialny jest za kontakt z nami i Narodową Agencją. Zajmuje się kwestiami organizacyjno-administracyjnymi oraz końcowym rozliczeniem projektu dla całej szkoły. 

Dyrektor placówki, jeśli uczestniczy w wyjeździe spełnia zadania uczestnika projektu, a ponadto nadzoruje cały projekt szkoły i wspiera koordynatora w działaniach. Udziela formalnych zgód na projekt (w porozumieniu z Organem Prowadzącym).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jakie koszty ponosi szkoła w przypadku zlecenia przygotowania wniosku SJO GLOSSA, a następnie obsługi wyjazdów?

Na etapie przygotowania wniosku szkoła nie ponosi żadnych kosztów. Jedynie nauczyciele zobowiązani są do potwierdzenia swojego zainteresowania wyjazdami poprzez wpłatę na rzecz SJO GLOSSA kwoty 135 PLN/os. Dopiero po zaakceptowaniu wniosku przez Agencję Narodową i przyznaniu grantu SJO GLOSSA pobiera od szkoły opłatę za przygotowanie wniosku w wysokości 495zł za każdego uczestnika projektu. Nie są to jednak dla szkoły dodatkowe koszty, gdyż są one w całości pokrywane z otrzymanego grantu, który obejmuje pozycję „obsługa administracyjno-organizacyjna”. W ramach grantu szkoła otrzymuje na każdego uczestnika projektu kwotę 100 EUR wsparcia organizacyjnego, z czego można pokryć ten koszt. Kwotę tę można również opłacić z puli wsparcia indywidualnego.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy korzystanie z pomocy SJO GLOSSA gwarantuje otrzymanie grantu?

Instytucją przyznającą grant  jest Narodowa Agencja, dlatego też SJO GLOSSA nie może zagwarantować otrzymania grantu. Niemniej jednak nasze wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków (także w ramach wcześniejszego programu Comenius) pozwala na wyeliminowanie wszelkich braków formalnych i zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego wniosku i tym samym zwiększenie szansy na pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

W minionych latach (od 2004 do 2020) przygotowaliśmy wnioski w ramach programu Comenius, a następnie Erasmus+, dla kilkunastu tysięcy nauczycieli z całej Polski. Ponad 90% z nich otrzymało wnioskowane dofinansowanie.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Z jakim wyprze­dzeniem należy zgłosić szkołę, aby SJO GLOSSA przygotowała wniosek krótko­terminowy?

SJO GLOSSA co roku przeprowadza nabór dla projektów krótko­terminowych, dlatego zalecamy wpisanie się na naszą listę mailingową by na czas dostać wiadomość o rozpoczęciu naboru. W trakcie rekrutacji przyjmujemy 60 szkół, które jako pierwsze się zgłoszą i zostaną przez nas zaakceptowane, dlatego zachęcamy do szybkiego podjęcia działań i nie zwlekanie ze zgłoszeniem szkoły.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Dlaczego warto skorzystać z pomocy SJO GLOSSA przy pisaniu wniosku?

Szkoła naturalnie może przygotować wniosek samodzielnie. Na etapie przygotowania wniosku może zaplanować w realizowanym projekcie kursy z naszej oferty lub też inne kursy dostępne na rynku. Bardzo często jednak w trakcie pisania wniosku okazuje się, że jego złożoność, specyficzny język tego rodzaju dokumentów i rozbudowane wymagania formalne sprawiają, że wiele szkół decyduje się aby skorzystać z pomocy doświadczonych konsultantów. Samodzielne przygotowywanie wniosku jest niezwykle czasochłonne i przy braku doświadczenia zwykle łatwo jest popełnić błędy, w wyniku których wniosek nie spełnia wymagań formalnych i zostaje automatycznie odrzucony.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Dlaczego warto wybrać kursy z katalogu SJO GLOSSA?

SJO GLOSSA od lat działa w obszarze projektów unijnych, dlatego warto skorzystać z naszego doświadczenia i wiedzy. Szkoły, z którymi współpracujemy posiadają odpowiednie akredytacje i reprezentują określony poziom nauczania. Oferta kursów jest szeroka i każdy znajdzie tu coś dla siebie. Oferujemy zarówno kursy językowe na każdym poziomie zaawansowania, jak i kursy specjalistyczne typu CLIL czy nowe technologie, a także kursy metodyczne dla nauczycieli językowych. Dodatkowo każda placówka jest w stanie przekazać/​podpisać wymagane w programie Erasmus+ specjalne dokumenty, które są niezbędne do prawidłowego rozliczenia projektu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy przebywając na kursie zagranicznym mogę nadal liczyć na pomoc opiekuna SJO GLOSSA?

Każdy uczestnik kursu ma od samego początku przydzielonego opiekuna mobilności z ramienia SJO GLOSSA, z którym można kontaktować się mailowo lub telefonicznie również w trakcie wyjazdu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co można opłacić w ramach wsparcia indywidualnego?

Kwoty wsparcia indywidualnego są zależne od kraju docelowego mobilności. Środki te należy przeznaczyć na koszty utrzymania uczestnika w czasie odbywania kursu. Można z nich pokryć zakwaterowanie, wyżywienie, środki transportu na miejscu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Kto może zgłosić szkołę zainteresowaną realizacją projektu Erasmus+

Zgłosić szkołę do udziału w projekcie krótko­terminowym może każdy pracownik szkoły. Proszę jednak pamiętać, że projekt składany jest instytucjonalnie i aby złożyć wniosek wymagana jest zgoda dyrekcji i Organu Prowadzącego. W kontaktach z nami przez cały czas trwania naszej współpracy szkoła wyznacza jednego przedstawiciela – koordynatora szkoły (nie musi to być dyrektor, może to być wyznaczony pracownik), który jest odpowiedzialny za kontakt z nami.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jak zgłosić szkołę do programu Erasmus+?

Aby zgłosić chęć pisania z nami wniosku krótko­terminowego należy zarejestrować szkołę tutaj

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jakie są zadania uczestnika / koordynatora / dyrektora placówki w projekcie?

Każdy uczestnik projektu powinien brać czynny udział w tworzeniu go. Na pierwszych etapach powinien przedstawić informacje o sobie, wybrać szkolenie, w którym chce uczestniczyć, a następnie pomóc w opracowaniu Planu Erasmusa. Po otrzymaniu grantu powinien zrealizować mobilność, wdrożyć jej efekty w swoją pracę i zadbać o kwestie formalne (np. uzupełnienie raportów do Narodowej Agencji, przedstawienie odpowiedniej dokumentacji do rozliczenia swojej mobilności).

Koordynator projektu, oprócz zadań uczestnika, odpowiedzialny jest za kontakt z nami i Narodową Agencją. Zajmuje się kwestiami organizacyjno-administracyjnymi oraz końcowym rozliczeniem projektu dla całej szkoły. 

Dyrektor placówki, jeśli uczestniczy w wyjeździe spełnia zadania uczestnika projektu, a ponadto nadzoruje cały projekt szkoły i wspiera koordynatora w działaniach. Udziela formalnych zgód na projekt (w porozumieniu z Organem Prowadzącym).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy jest minimalna liczba nauczycieli, która musi wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Ze strony Narodowej Agencji formalnie nie ma takiego ograniczenia, lecz – jak to było wielokrotnie podkreślane na naszych stronach – kluczowe jest, aby realizacja projektu miała wpływ na całą szkołę. Z tego względu SJO GLOSSA ustaliła, że przygotowuje wnioski wyłącznie dla szkół, z których minimum 10 nauczycieli zdecydowało się do udziału w projekcie. Naturalnie w przypadku większych szkół powinna to być większa liczba nauczycieli.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jakie koszty ponosi szkoła w przypadku zlecenia przygotowania wniosku SJO GLOSSA, a następnie obsługi wyjazdów?

Na etapie przygotowania wniosku szkoła nie ponosi żadnych kosztów. Jedynie nauczyciele zobowiązani są do potwierdzenia swojego zainteresowania wyjazdami poprzez wpłatę na rzecz SJO GLOSSA kwoty 135 PLN/os. Dopiero po zaakceptowaniu wniosku przez Agencję Narodową i przyznaniu grantu SJO GLOSSA pobiera od szkoły opłatę za przygotowanie wniosku w wysokości 495zł za każdego uczestnika projektu. Nie są to jednak dla szkoły dodatkowe koszty, gdyż są one w całości pokrywane z otrzymanego grantu, który obejmuje pozycję „obsługa administracyjno-organizacyjna”. W ramach grantu szkoła otrzymuje na każdego uczestnika projektu kwotę 100 EUR wsparcia organizacyjnego, z czego można pokryć ten koszt. Kwotę tę można również opłacić z puli wsparcia indywidualnego.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Ile kosztuje obsługa uczestnika przez SJO GLOSSA?

Jeśli szkoła sama pisała wniosek i obecnie jest zainteresowana naszą pomocą, to SJO GLOSSA standardowo pobiera 295 PLN od uczestnika za pomoc w realizacji wyjazdu. Tę kwotę można jednak zmniejszyć jeśli z danej placówki zgłosi się większa ilość uczestników. Przy minimum 5 uczestnikach opłata wynosi 195 PLN/os, zaś od 10 w górę nie pobieramy żadnych opłata uczestnicy płacą dokładnie tyle ile kosztują usługi w szkole zagranicznej.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy korzystanie z pomocy SJO GLOSSA gwarantuje otrzymanie grantu?

Instytucją przyznającą grant  jest Narodowa Agencja, dlatego też SJO GLOSSA nie może zagwarantować otrzymania grantu. Niemniej jednak nasze wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków (także w ramach wcześniejszego programu Comenius) pozwala na wyeliminowanie wszelkich braków formalnych i zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego wniosku i tym samym zwiększenie szansy na pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

W minionych latach (od 2004 do 2020) przygotowaliśmy wnioski w ramach programu Comenius, a następnie Erasmus+, dla kilkunastu tysięcy nauczycieli z całej Polski. Ponad 90% z nich otrzymało wnioskowane dofinansowanie.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Z jakiej kategorii środków mogą być rozliczane opłaty na rzecz SJO GLOSSA?

W zależności od decyzji szkoły, środki na rzecz SJO GLOSSA mogą być opłacone z puli wsparcia organizacyjnego lub indywidualnego.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Z jakim wyprze­dzeniem należy zgłosić szkołę, aby SJO GLOSSA przygotowała wniosek krótko­terminowy?

SJO GLOSSA co roku przeprowadza nabór dla projektów krótko­terminowych, dlatego zalecamy wpisanie się na naszą listę mailingową by na czas dostać wiadomość o rozpoczęciu naboru. W trakcie rekrutacji przyjmujemy 60 szkół, które jako pierwsze się zgłoszą i zostaną przez nas zaakceptowane, dlatego zachęcamy do szybkiego podjęcia działań i nie zwlekanie ze zgłoszeniem szkoły.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Mając grant, z jakim wyprzedzeniem należy zarezerwować wyjazd, aby zapewnić sobie miejsce na kursie?

Jeśli dana szkoła otrzymała już grant i podpisała wszelkie umowy z Narodową Agencją i uczestnikami, można rozpocząć procedurę rezerwacji mobilności. Im wcześniej rozpoczniemy procedurę, tym lepiej. Poza sezonem miejsca dostępne są nawet na krótko przed wyjazdem, jednak wyjazdy w sezonie letnim potrafią być niemal w pełni zarezerwowane już w pierwszej połowie roku. Proszę mieć również na względzie, że zamówione u nas usługi należy opłacić na 5 tygodni przed rozpoczęciem kursu, więc do tego czasu wszelkie kwestie finansowe z Narodową Agencją czy Organem Prowadzącym muszą być uregulowane.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Dlaczego warto skorzystać z pomocy SJO GLOSSA przy pisaniu wniosku?

Szkoła naturalnie może przygotować wniosek samodzielnie. Na etapie przygotowania wniosku może zaplanować w realizowanym projekcie kursy z naszej oferty lub też inne kursy dostępne na rynku. Bardzo często jednak w trakcie pisania wniosku okazuje się, że jego złożoność, specyficzny język tego rodzaju dokumentów i rozbudowane wymagania formalne sprawiają, że wiele szkół decyduje się aby skorzystać z pomocy doświadczonych konsultantów. Samodzielne przygotowywanie wniosku jest niezwykle czasochłonne i przy braku doświadczenia zwykle łatwo jest popełnić błędy, w wyniku których wniosek nie spełnia wymagań formalnych i zostaje automatycznie odrzucony.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jakie dokumenty musi przygotować szkoła przed złożeniem wniosku?

Dokładny wykaz dokumentów, które należy wgrać do systemu unijnego dostają szkoły, które zdecydowały się z nami pisać wnioski. Wszystkie dokumenty należy wgrać przez złożeniem wniosku, a na zebranie dokumentów dajemy odpowiednią ilość czasu. Część dokumentów dostępna jest na wzorach przekazywanych przez Narodową Agencję (np. formularz rachunku bankowego, pełnomocnictwo dla dyrektora), a część szkoły posiadają w swoich archiwach lub otrzymują je od Organu Prowadzącego (np. numer REGON szkoły, uchwała o powstaniu placówki, powołanie na dyrektora szkoły).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Dlaczego warto wybrać kursy z katalogu SJO GLOSSA?

SJO GLOSSA od lat działa w obszarze projektów unijnych, dlatego warto skorzystać z naszego doświadczenia i wiedzy. Szkoły, z którymi współpracujemy posiadają odpowiednie akredytacje i reprezentują określony poziom nauczania. Oferta kursów jest szeroka i każdy znajdzie tu coś dla siebie. Oferujemy zarówno kursy językowe na każdym poziomie zaawansowania, jak i kursy specjalistyczne typu CLIL czy nowe technologie, a także kursy metodyczne dla nauczycieli językowych. Dodatkowo każda placówka jest w stanie przekazać/​podpisać wymagane w programie Erasmus+ specjalne dokumenty, które są niezbędne do prawidłowego rozliczenia projektu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy za zamówione usługi mam zapłacić w PLN czy w EUR?

SJO GLOSSA może przyjąć opłaty zarówno w PLN (kosztorys wystawiamy po kursie naszego banku w dniu wystawienia kosztorysu) jak i w EUR. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru waluty płatności należy zawsze do płacącego.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy przebywając na kursie zagranicznym mogę nadal liczyć na pomoc opiekuna SJO GLOSSA?

Każdy uczestnik kursu ma od samego początku przydzielonego opiekuna mobilności z ramienia SJO GLOSSA, z którym można kontaktować się mailowo lub telefonicznie również w trakcie wyjazdu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Na co szkoła może przeznaczyć środki ze wsparcia organizacyjnego?

Kwota wsparcia organizacyjnego wynosi 100 EUR na każdego uczestnika mobilności i jest to kwota do wykorzystania przez szkołę, co w praktyce oznacza, że kwota ta nie wędruje na konto uczestnika. Środki ze wsparcia organizacyjnego szkoła może przeznaczyć na koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności, których nie obejmują inne kategorie kosztów. Na przykład:  zakup narzędzi i sprzętu potrzebnego do realizacji działań projektowych; monitorowanie i wsparcie uczestników podczas działań w zakresie mobilności; upublicznianie efektów mobilności. Z tego wsparcia można także pokryć opłatę administracyjną na rzecz SJO GLOSSA.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co można opłacić w ramach wsparcia indywidualnego?

Kwoty wsparcia indywidualnego są zależne od kraju docelowego mobilności. Środki te należy przeznaczyć na koszty utrzymania uczestnika w czasie odbywania kursu. Można z nich pokryć zakwaterowanie, wyżywienie, środki transportu na miejscu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jak rozliczyć niewykorzystane (zaoszczędzone) środki z puli grantu przyznanej na podróż lub kurs? Czy należy zwrócić je do Narodowej Agencji?

Zaoszczędzone środki beneficjent wypłaca uczestnikowi w formie dopłaty do przyznanego wsparcia indywidualnego, zgodnie z zapisami z umowy, zawartej z uczestnikiem projektu. Środków niewykorzystanych NIE TRZEBA ZWRACAĆ do Narodowej Agencji.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jak zgłosić szkołę do programu Erasmus+?

Aby zgłosić chęć pisania z nami wniosku krótko­terminowego należy zarejestrować szkołę tutaj

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy jest minimalna liczba nauczycieli, która musi wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Ze strony Narodowej Agencji formalnie nie ma takiego ograniczenia, lecz – jak to było wielokrotnie podkreślane na naszych stronach – kluczowe jest, aby realizacja projektu miała wpływ na całą szkołę. Z tego względu SJO GLOSSA ustaliła, że przygotowuje wnioski wyłącznie dla szkół, z których minimum 10 nauczycieli zdecydowało się do udziału w projekcie. Naturalnie w przypadku większych szkół powinna to być większa liczba nauczycieli.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Ile kosztuje obsługa uczestnika przez SJO GLOSSA?

Jeśli szkoła sama pisała wniosek i obecnie jest zainteresowana naszą pomocą, to SJO GLOSSA standardowo pobiera 295 PLN od uczestnika za pomoc w realizacji wyjazdu. Tę kwotę można jednak zmniejszyć jeśli z danej placówki zgłosi się większa ilość uczestników. Przy minimum 5 uczestnikach opłata wynosi 195 PLN/os, zaś od 10 w górę nie pobieramy żadnych opłata uczestnicy płacą dokładnie tyle ile kosztują usługi w szkole zagranicznej.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Z jakiej kategorii środków mogą być rozliczane opłaty na rzecz SJO GLOSSA?

W zależności od decyzji szkoły, środki na rzecz SJO GLOSSA mogą być opłacone z puli wsparcia organizacyjnego lub indywidualnego.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Mając grant, z jakim wyprzedzeniem należy zarezerwować wyjazd, aby zapewnić sobie miejsce na kursie?

Jeśli dana szkoła otrzymała już grant i podpisała wszelkie umowy z Narodową Agencją i uczestnikami, można rozpocząć procedurę rezerwacji mobilności. Im wcześniej rozpoczniemy procedurę, tym lepiej. Poza sezonem miejsca dostępne są nawet na krótko przed wyjazdem, jednak wyjazdy w sezonie letnim potrafią być niemal w pełni zarezerwowane już w pierwszej połowie roku. Proszę mieć również na względzie, że zamówione u nas usługi należy opłacić na 5 tygodni przed rozpoczęciem kursu, więc do tego czasu wszelkie kwestie finansowe z Narodową Agencją czy Organem Prowadzącym muszą być uregulowane.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jakie dokumenty musi przygotować szkoła przed złożeniem wniosku?

Dokładny wykaz dokumentów, które należy wgrać do systemu unijnego dostają szkoły, które zdecydowały się z nami pisać wnioski. Wszystkie dokumenty należy wgrać przez złożeniem wniosku, a na zebranie dokumentów dajemy odpowiednią ilość czasu. Część dokumentów dostępna jest na wzorach przekazywanych przez Narodową Agencję (np. formularz rachunku bankowego, pełnomocnictwo dla dyrektora), a część szkoły posiadają w swoich archiwach lub otrzymują je od Organu Prowadzącego (np. numer REGON szkoły, uchwała o powstaniu placówki, powołanie na dyrektora szkoły).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy za zamówione usługi mam zapłacić w PLN czy w EUR?

SJO GLOSSA może przyjąć opłaty zarówno w PLN (kosztorys wystawiamy po kursie naszego banku w dniu wystawienia kosztorysu) jak i w EUR. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru waluty płatności należy zawsze do płacącego.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Na co szkoła może przeznaczyć środki ze wsparcia organizacyjnego?

Kwota wsparcia organizacyjnego wynosi 100 EUR na każdego uczestnika mobilności i jest to kwota do wykorzystania przez szkołę, co w praktyce oznacza, że kwota ta nie wędruje na konto uczestnika. Środki ze wsparcia organizacyjnego szkoła może przeznaczyć na koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności, których nie obejmują inne kategorie kosztów. Na przykład:  zakup narzędzi i sprzętu potrzebnego do realizacji działań projektowych; monitorowanie i wsparcie uczestników podczas działań w zakresie mobilności; upublicznianie efektów mobilności. Z tego wsparcia można także pokryć opłatę administracyjną na rzecz SJO GLOSSA.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jak rozliczyć niewykorzystane (zaoszczędzone) środki z puli grantu przyznanej na podróż lub kurs? Czy należy zwrócić je do Narodowej Agencji?

Zaoszczędzone środki beneficjent wypłaca uczestnikowi w formie dopłaty do przyznanego wsparcia indywidualnego, zgodnie z zapisami z umowy, zawartej z uczestnikiem projektu. Środków niewykorzystanych NIE TRZEBA ZWRACAĆ do Narodowej Agencji.

arrow

Realizacja mobilności

Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy po złożeniu wniosku możliwa jest zmiana nauczyciela, który będzie uczestniczył w wyjeździe w ramach programu Erasmus+?

Tak, po złożeniu wniosku możliwa jest podmiana uczestnika. W takim przypadku należy znaleźć nowego uczestnika, który dołączy do projektu w zastępstwie osoby, która z niego rezygnuje. Warto, by nowa osoba miała podobne doświadczenia zawodowe co nauczyciel, za którego wchodzi do projektu i by pełniła w nim takie same funkcje (nowa osoba musi wyjechać do kraju i na kurs, który wybrała osoba wychodząca z projektu). Takie zmiany są możliwe, jednak zawsze najlepiej to skonsultować z Narodową Agencją.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest Mobility Tool?

Unijna aplikacja do zarządzania projektami zastąpiona przez Beneficiary Module, który w perspektywie finansowej w latach 2021-2027 jest platformą, w której beneficjenci zarządzają programami i przygotowują raporty.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jaki jest wiek innych uczestników szkoleń?

W przypadku szkoleń stricte metodycznych lub specjalistycznych uczestnikami są na ogół nauczyciele w wieku od 30 do 50 lat. Jednak w przypadku kursów języka ogólnego w grupach są także osoby znacznie młodsze. Dla każdego z kursów w naszym katalogu podano minimalny limit wieku i należy mieć świadomość, że w grupie mogą być także osoby w tym wieku. Warto także pamiętać, że średni wiek uczestników w grupie jest zdecydowanie niższy w okresie wakacyjnymi niż w pozostałej części roku. Z tego też względu warto rozważyć kursy pozawakacyjne lub wybrać kursy, które są przeznaczone dla określonej grupy zawodowej – w ofercie kursów ogólnych oprócz standardowych kursów językowych dla wszystkich mamy również    kursy języka ogólnego dla nauczycieli i kadry szkolnej. W tej grupie wiek uczestników jest zdecydowanie wyższy niż w standardowej grupie ogólnej.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy uczestnikami kursów metodycznych są wyłącznie nauczyciele językowi?

W ramach komponentu metodycznego uczestnikami są w ok. 90% czynni nauczyciele, zaś w ok.  10% mogą być osoby, które dopiero zaczynają nauczać lub też przekwalifikowują się, ale zakres kursu jest im potrzebny w pracy i spełniają kryteria by uczestniczyć w zajęciach.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy realizując mobilności z SJO GLOSSA uczestnik może zarezerwować tylko kurs, a resztę usług zamówić samodzielnie?

Tak, bez względu na to czy dany uczestnik pisał z nami wniosek czy samodzielnie i zgłosił się po wynikach, może zarezerwować sam kurs, a resztę usług zorganizować samodzielnie.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jak wygląda zakwaterowanie u rodziny?

Zakwaterowanie u rodziny jest z reguły najtańszą opcją zakwaterowania. Pozwala ona „podglądnąć” życie mieszkańców danego kraju i daje dodatkową możliwość konwersacji z domownikami, co z pewnością pomaga w nauce języka. Proszę jednak pamiętać, że jest to też forma gościny, dlatego jako gość, student powinien uszanować  zwyczaje panujące w rodzinie. 

Wybierając tę opcję zakwaterowania należy liczyć się z dojazdami do szkoły (w zależności od kraju mogą to być różne dystanse). Do wyboru (w zależności od oferty konkretnej szkoły) są pokoje jedno lub dwuosobowe z prywatną lub wspólną łazienką. Dostęp do kuchni jest ograniczony: rodzina serwuje posiłki, dlatego student nie jest uprawniony do gotowania na własną rękę, jednak dostęp do kuchni żeby przygotować sobie drobną przekąskę czy herbatę nie jest zazwyczaj utrudniony. Rodzinami goszczącymi mogą być różne osoby: zarówno rodziny z dziećmi, jak osoby samotnie mieszkające i dysponujące wolnym pokojem; czy osoby na emeryturze, które oprócz wolnego pokoju mają także trochę wolnego czasu, który mogą wykorzystać na ugoszczenie studentów. Dokładny adres zamieszkania student otrzymuje na około tydzień/​dwa przed rozpoczęciem kursu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jak wygląda zakwaterowanie w rezydencji/​akademiku?

Zakwaterowanie w akademiku/​rezydencji to najwygodniejsza opcja. Często są to obiekty położone najbliżej szkoły w dystansie pieszym (dokładne informacje na ten temat zawsze znajdują się przy opisie zakwaterowania z danej szkoły zagranicznej, więc proszę to sprawdzać, ponieważ w większych miastach można liczyć się z dojazdem komunikacją). W tej opcji student ma do dyspozycji pokój jedno/​dwuosobowy z prywatną lub wspólną łazienką. Zazwyczaj jest tu dostępna kuchnia (ale nie zawsze). Czasem jest możliwość zamówienia posiłków, ale najczęściej jest to opcja bez wyżywienia.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Transfer z lotniska – warto go zamawiać?

Część szkół oferuje transfer w pakiecie lub wymaga zakup transferu w celach logistycznych (przekazanie kluczy do miejsca zakwaterowania). Jeśli transfer jest opcjonalny i Klient jest nim zainteresowany, to opiekun wyjazdu może zamówić taką usługę, jednak zalecamy wcześniej sprawdzenie dojazdów komunikacją miejską (co oszczędza środki z grantu) lub sprawdzenie cen taxi na miejscu/​u innych przedstawicieli transferów, ponieważ szkoła zagraniczna zawsze dolicza swoją marżę za tę usługę.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy jadąc samemu na kurs mogę zarezerwować miejsce w pokoju dwuosobowym?

Nie ma takiej możliwości, gdyż szkoły nie prowadzą dokwaterowania. Jadąc na kurs w pojedynkę należy zamówić zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy trzeba być zaszczepionym przeciw COVID-19 by wyjechać na kurs?

Obecnie większość szkół zagranicznych prowadzi zajęcia stacjonarne wyłącznie dla osób posiadających ważny w trakcie pobytu certyfikat szczepienia na COVID-19 (lub ważny certyfikat ozdrowieńca). W związku z tym osoby, które nie spełniają tego kryterium, proszone są o wiadomość przed dokonaniem rezerwacji, a skontaktujemy się ze szkołą i indywidualnie ustalimy czy szkoła przyjmie zapis (proszę jednak wziąć pod uwagę, że przepisy zawsze mogą ulec zmianie i nawet po potwierdzeniu miejsca na kursie sytuacja może się zmienić i szkoła może nie przyjąć osoby niezaszczepionej ze względu na rządowe obostrzenia, o czym postaramy się poinformować).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy kwota wsparcia indywidual­nego w programie Erasmus dla wszystkich jest taka sama?

W latach 2021-2022 stawki wsparcia indywidualnego były inne niż projektach na lata 2023 i kolejne. Dodatkowo wsparcie indywidualne w akcji edukacji szkolnej różni się od wsparcia indywidualnego akcji dorosłych. Szczegóły można przeczytać na stronach Agencji Narodowej.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy po złożeniu wniosku możliwa jest zmiana nauczyciela, który będzie uczestniczył w wyjeździe w ramach programu Erasmus+?

Tak, po złożeniu wniosku możliwa jest podmiana uczestnika. W takim przypadku należy znaleźć nowego uczestnika, który dołączy do projektu w zastępstwie osoby, która z niego rezygnuje. Warto, by nowa osoba miała podobne doświadczenia zawodowe co nauczyciel, za którego wchodzi do projektu i by pełniła w nim takie same funkcje (nowa osoba musi wyjechać do kraju i na kurs, który wybrała osoba wychodząca z projektu). Takie zmiany są możliwe, jednak zawsze najlepiej to skonsultować z Narodową Agencją.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jakich dokumentów potrzebuję, aby poprawnie rozliczyć swój wyjazd?

W umowie pomiędzy  Narodową Agencją a placówką otrzymującą grant znajduje się wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów do rozliczenia projektu. Najważniejszym dokumentem jest certyfikat uczestnictwa w kursie (co zapewnia każda szkoła, z którą współpracujemy). SJO GLOSSA wystawia Państwu również faktury na wszystkie zamówione u nas usługi.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest Mobility Tool?

Unijna aplikacja do zarządzania projektami zastąpiona przez Beneficiary Module, który w perspektywie finansowej w latach 2021-2027 jest platformą, w której beneficjenci zarządzają programami i przygotowują raporty.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jak wygląda organizacja zajęć na kursie?

Wszystkie zajęcia trwają do poniedziałku do piątku. W przypadku kursu dwutygodniowego weekend pomiędzy tygodniami jest wolny i do zagospodarowania przez uczestnika. Godziny zajęć ustala szkoła zagraniczna, ale z reguły start przypada na godziny poranne (ok. 8:00-9:00) i koniec w okolicy godziny 13:00 (w przypadku 20 lekcji tygodniowo). Zdarzają się też zajęcia w godzinach popołudniowych (głównie w sezonie wakacyjnym kiedy w szkołach tworzy się dużo grup). SJO GLOSSA zawsze informuje kursantów o której mają się zjawić pierwszego dnia w szkole. 

Część szkół prowadzi również zajęcia dodatkowe, tzw. “social programme”, z którego mogą skorzystać wszyscy uczestnicy kursu w danej szkole. Mogą być to zajęcia odpłatne (np. zwiedzanie z przewodnikiem) lub nieodpłatne (np. dodatkowe warsztaty). Harmonogram takich zajęć ustalany jest z tygodnia na tydzień w danej szkole zagranicznej i tylko tam jest on dostępny. Zajęcia te przypadają na godziny popołudniowe/​wieczorne i nie są obowiązkowe.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jaki jest wiek innych uczestników szkoleń?

W przypadku szkoleń stricte metodycznych lub specjalistycznych uczestnikami są na ogół nauczyciele w wieku od 30 do 50 lat. Jednak w przypadku kursów języka ogólnego w grupach są także osoby znacznie młodsze. Dla każdego z kursów w naszym katalogu podano minimalny limit wieku i należy mieć świadomość, że w grupie mogą być także osoby w tym wieku. Warto także pamiętać, że średni wiek uczestników w grupie jest zdecydowanie niższy w okresie wakacyjnymi niż w pozostałej części roku. Z tego też względu warto rozważyć kursy pozawakacyjne lub wybrać kursy, które są przeznaczone dla określonej grupy zawodowej – w ofercie kursów ogólnych oprócz standardowych kursów językowych dla wszystkich mamy również    kursy języka ogólnego dla nauczycieli i kadry szkolnej. W tej grupie wiek uczestników jest zdecydowanie wyższy niż w standardowej grupie ogólnej.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jaki wygląda mix narodowości na kursach?

Uczestnikami kursów są osoby z całej Europy. SJO GLOSSA nie tworzy zamkniętych grup szkoleniowych dla Polaków, a zapisuje uczestników do grup międzynarodowych tak, by uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami wyjazdów z innych krajów. Z reguły udział procentowy Polaków na kursach to około 10-15%, ale oczywiście są to dane uśrednione i nigdy nie wiemy jaki mix narodowości utworzy się w danej szkole w danym terminie.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy uczestnikami kursów metodycznych są wyłącznie nauczyciele językowi?

W ramach komponentu metodycznego uczestnikami są w ok. 90% czynni nauczyciele, zaś w ok.  10% mogą być osoby, które dopiero zaczynają nauczać lub też przekwalifikowują się, ale zakres kursu jest im potrzebny w pracy i spełniają kryteria by uczestniczyć w zajęciach.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy uczestnikami kursów językowych i specjalistycznych są wyłącznie pracownicy szkół?

W ramach uczestnictwa w kursach specjalistycznych uczestnikami są z reguły nauczyciele i pracownicy placówek edukacyjnych, zaś w przypadku kursów ogólnych uczestnikiem kursu może być każdy kto ukończył minimalny wiek do przystąpienia do kursu. Jeśli kursantowi zależy na zajęciach, w których uczestniczyć będą głównie pracownicy placówek edukacyjnych, zaleca się wybranie kursu ogólnego z sekcji kurs języka ogólnego dla nauczycieli i kadry szkolnej.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy realizując mobilności z SJO GLOSSA uczestnik może zarezerwować tylko kurs, a resztę usług zamówić samodzielnie?

Tak, bez względu na to czy dany uczestnik pisał z nami wniosek czy samodzielnie i zgłosił się po wynikach, może zarezerwować sam kurs, a resztę usług zorganizować samodzielnie.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy uczestnik mobilności może zabrać ze sobą osobą spoza projektu na wyjazd?

Generalnie jeśli uczestnik chciałby zabrać ze sobą osobę spoza projektu, to jest taka możliwość, ale proszę pamiętać, że dodatkowa osoba opłaca wszystkie swoje usługi z prywatnych środków, a uczestnik mobilności z grantu i pilnuje by dokumenty dotyczące jego wyjazdu odnosiły się wyłącznie do jego osoby. 

Jeśli uczestnik mobilności rezerwuje u nas kurs i zakwaterowanie to osoba spoza projektu także musi zarezerwować u nas kurs i zakwaterowanie by osoby te mieszkały w jednym miejscu (szkoły zagraniczne nie przyjmują osób postronnych, a wyłącznie swoich kursantów). Jeśli osoba spoza projektu nie chce zarezerwować kursu, to wówczas uczestnik mobilności może zarezerwować u nas sam kurs, a zakwaterowanie znaleźć na własną rękę z osobą spoza projektu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jak wygląda zakwaterowanie u rodziny?

Zakwaterowanie u rodziny jest z reguły najtańszą opcją zakwaterowania. Pozwala ona „podglądnąć” życie mieszkańców danego kraju i daje dodatkową możliwość konwersacji z domownikami, co z pewnością pomaga w nauce języka. Proszę jednak pamiętać, że jest to też forma gościny, dlatego jako gość, student powinien uszanować  zwyczaje panujące w rodzinie. 

Wybierając tę opcję zakwaterowania należy liczyć się z dojazdami do szkoły (w zależności od kraju mogą to być różne dystanse). Do wyboru (w zależności od oferty konkretnej szkoły) są pokoje jedno lub dwuosobowe z prywatną lub wspólną łazienką. Dostęp do kuchni jest ograniczony: rodzina serwuje posiłki, dlatego student nie jest uprawniony do gotowania na własną rękę, jednak dostęp do kuchni żeby przygotować sobie drobną przekąskę czy herbatę nie jest zazwyczaj utrudniony. Rodzinami goszczącymi mogą być różne osoby: zarówno rodziny z dziećmi, jak osoby samotnie mieszkające i dysponujące wolnym pokojem; czy osoby na emeryturze, które oprócz wolnego pokoju mają także trochę wolnego czasu, który mogą wykorzystać na ugoszczenie studentów. Dokładny adres zamieszkania student otrzymuje na około tydzień/​dwa przed rozpoczęciem kursu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jak wygląda zakwaterowanie w mieszkaniu dzielonym?

Zakwaterowanie w mieszkaniu dzielonym to opcja, którą chętnie wybierają osoby lubiące swobodę. 

W mieszkaniu można wynająć pokój jedno/​dwuosobowy ze wspólną lub prywatną łazienką (w zależności od oferty szkoły zagranicznej). Kuchnia czy salon są do dyspozycji wszystkich mieszkańców. W mieszkaniu znajduje się zazwyczaj kilka pokoi, które zamieszkują studenci z danej szkoły językowej. Mieszkania są koedukacyjne, a bieżące sprzątanie należy do obowiązków mieszkańców (np. wynoszenie śmieci, mycie naczyń po sobie, przestrzeganie ciszy nocnej). Odległość od szkoły jest różna w zależności od kraju, ale zawsze należy liczyć się z dojazdami komunikacją miejską. Wybierając tę opcję zakwaterowania, nie możemy w momencie rezerwacji określić dokładnie, które mieszkanie zostanie przydzielone studentowi, gdyż logistyką zajmuje się szkoła zagraniczna, która w zależności od dostępności mieszkań w danym momencie, przesyła nam dokładny adres na około tydzień/​dwa przed rozpoczęciem kursu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jak wygląda zakwaterowanie w rezydencji/​akademiku?

Zakwaterowanie w akademiku/​rezydencji to najwygodniejsza opcja. Często są to obiekty położone najbliżej szkoły w dystansie pieszym (dokładne informacje na ten temat zawsze znajdują się przy opisie zakwaterowania z danej szkoły zagranicznej, więc proszę to sprawdzać, ponieważ w większych miastach można liczyć się z dojazdem komunikacją). W tej opcji student ma do dyspozycji pokój jedno/​dwuosobowy z prywatną lub wspólną łazienką. Zazwyczaj jest tu dostępna kuchnia (ale nie zawsze). Czasem jest możliwość zamówienia posiłków, ale najczęściej jest to opcja bez wyżywienia.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest depozyt w miejscu zakwaterowania i kiedy jest pobierany?

Depozyt pobierany jest w miejscu zakwaterowania i wynosi zazwyczaj około 100-300 EUR. To środki na poczet ewentualnych zniszczeń i nie są one zabierane, a jedynie zamrażane na czas pobytu i oddawane w przy wyjeździe (jeśli nie ma żadnych zniszczeń).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Transfer z lotniska – warto go zamawiać?

Część szkół oferuje transfer w pakiecie lub wymaga zakup transferu w celach logistycznych (przekazanie kluczy do miejsca zakwaterowania). Jeśli transfer jest opcjonalny i Klient jest nim zainteresowany, to opiekun wyjazdu może zamówić taką usługę, jednak zalecamy wcześniej sprawdzenie dojazdów komunikacją miejską (co oszczędza środki z grantu) lub sprawdzenie cen taxi na miejscu/​u innych przedstawicieli transferów, ponieważ szkoła zagraniczna zawsze dolicza swoją marżę za tę usługę.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Daty lotów nie pokrywają się idealnie z datami zarezerwowanego zakwaterowania. Co robić?

Jeśli po rezerwacji okazuje się, że daty lotów nie pokrywają się idealnie z datami zakwaterowania i jest potrzeba dokupienia dodatkowego noclegu, konieczne jest zgłoszenie tego opiekunowi SJO GLOSSA (najlepiej przed zakupem biletów lotniczych). Wówczas opiekun wyjazdu dorezerwuje w szkole dodatkowy nocleg (jeśli będzie taka możliwość).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy jadąc samemu na kurs mogę zarezerwować miejsce w pokoju dwuosobowym?

Nie ma takiej możliwości, gdyż szkoły nie prowadzą dokwaterowania. Jadąc na kurs w pojedynkę należy zamówić zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy rezerwując p. jednoosobowy w rodzinie/​mieszkaniu dzielonym w tym samym czasie co inny uczestnik kursu mam pewność, że będziemy w tym samym miejscu?

Na wyraźną prośbę uczestników zawsze prosimy o to, by była to ta sama rodzina/​mieszkanie dzielone, jednak ze względów logistycznych nie możemy zapewnić, że tak się stanie. Pewność zakwaterowania w jednym miejscu z osobą jadącą w tym terminie ma się wyłącznie przy wyborze pokoju dwuosobowego, ponieważ wówczas konieczne jest podanie drugiej osoby do zakwaterowania, jednak w pozostałych przypadkach nie ma takiej pewności i należy liczyć się z tym, że będą to różne rodziny/mieszkania dzielone.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy trzeba być zaszczepionym przeciw COVID-19 by wyjechać na kurs?

Obecnie większość szkół zagranicznych prowadzi zajęcia stacjonarne wyłącznie dla osób posiadających ważny w trakcie pobytu certyfikat szczepienia na COVID-19 (lub ważny certyfikat ozdrowieńca). W związku z tym osoby, które nie spełniają tego kryterium, proszone są o wiadomość przed dokonaniem rezerwacji, a skontaktujemy się ze szkołą i indywidualnie ustalimy czy szkoła przyjmie zapis (proszę jednak wziąć pod uwagę, że przepisy zawsze mogą ulec zmianie i nawet po potwierdzeniu miejsca na kursie sytuacja może się zmienić i szkoła może nie przyjąć osoby niezaszczepionej ze względu na rządowe obostrzenia, o czym postaramy się poinformować).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Ile godzin zajęć tygodniowo powinno obejmować szkolenie?

Narodowa Agencja zaznacza, że trwania szkolenia musi być proporcjonalny do założonych celów i ma obejmować minimum 25 lekcji tygodniowo. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest Europass określający imię, nazwisko, daty szkolenia i efekty uczenia się. Dodatkowo może być to inny dokument, np. certyfikat ze szkoły zagranicznej, jednak preferowaną formą jest Europass – Mobilność.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy kwota wsparcia indywidual­nego w programie Erasmus dla wszystkich jest taka sama?

W latach 2021-2022 stawki wsparcia indywidualnego były inne niż projektach na lata 2023 i kolejne. Dodatkowo wsparcie indywidualne w akcji edukacji szkolnej różni się od wsparcia indywidualnego akcji dorosłych. Szczegóły można przeczytać na stronach Agencji Narodowej.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jakich dokumentów potrzebuję, aby poprawnie rozliczyć swój wyjazd?

W umowie pomiędzy  Narodową Agencją a placówką otrzymującą grant znajduje się wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów do rozliczenia projektu. Najważniejszym dokumentem jest certyfikat uczestnictwa w kursie (co zapewnia każda szkoła, z którą współpracujemy). SJO GLOSSA wystawia Państwu również faktury na wszystkie zamówione u nas usługi.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jak wygląda organizacja zajęć na kursie?

Wszystkie zajęcia trwają do poniedziałku do piątku. W przypadku kursu dwutygodniowego weekend pomiędzy tygodniami jest wolny i do zagospodarowania przez uczestnika. Godziny zajęć ustala szkoła zagraniczna, ale z reguły start przypada na godziny poranne (ok. 8:00-9:00) i koniec w okolicy godziny 13:00 (w przypadku 20 lekcji tygodniowo). Zdarzają się też zajęcia w godzinach popołudniowych (głównie w sezonie wakacyjnym kiedy w szkołach tworzy się dużo grup). SJO GLOSSA zawsze informuje kursantów o której mają się zjawić pierwszego dnia w szkole. 

Część szkół prowadzi również zajęcia dodatkowe, tzw. “social programme”, z którego mogą skorzystać wszyscy uczestnicy kursu w danej szkole. Mogą być to zajęcia odpłatne (np. zwiedzanie z przewodnikiem) lub nieodpłatne (np. dodatkowe warsztaty). Harmonogram takich zajęć ustalany jest z tygodnia na tydzień w danej szkole zagranicznej i tylko tam jest on dostępny. Zajęcia te przypadają na godziny popołudniowe/​wieczorne i nie są obowiązkowe.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jaki wygląda mix narodowości na kursach?

Uczestnikami kursów są osoby z całej Europy. SJO GLOSSA nie tworzy zamkniętych grup szkoleniowych dla Polaków, a zapisuje uczestników do grup międzynarodowych tak, by uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami wyjazdów z innych krajów. Z reguły udział procentowy Polaków na kursach to około 10-15%, ale oczywiście są to dane uśrednione i nigdy nie wiemy jaki mix narodowości utworzy się w danej szkole w danym terminie.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy uczestnikami kursów językowych i specjalistycznych są wyłącznie pracownicy szkół?

W ramach uczestnictwa w kursach specjalistycznych uczestnikami są z reguły nauczyciele i pracownicy placówek edukacyjnych, zaś w przypadku kursów ogólnych uczestnikiem kursu może być każdy kto ukończył minimalny wiek do przystąpienia do kursu. Jeśli kursantowi zależy na zajęciach, w których uczestniczyć będą głównie pracownicy placówek edukacyjnych, zaleca się wybranie kursu ogólnego z sekcji kurs języka ogólnego dla nauczycieli i kadry szkolnej.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy uczestnik mobilności może zabrać ze sobą osobą spoza projektu na wyjazd?

Generalnie jeśli uczestnik chciałby zabrać ze sobą osobę spoza projektu, to jest taka możliwość, ale proszę pamiętać, że dodatkowa osoba opłaca wszystkie swoje usługi z prywatnych środków, a uczestnik mobilności z grantu i pilnuje by dokumenty dotyczące jego wyjazdu odnosiły się wyłącznie do jego osoby. 

Jeśli uczestnik mobilności rezerwuje u nas kurs i zakwaterowanie to osoba spoza projektu także musi zarezerwować u nas kurs i zakwaterowanie by osoby te mieszkały w jednym miejscu (szkoły zagraniczne nie przyjmują osób postronnych, a wyłącznie swoich kursantów). Jeśli osoba spoza projektu nie chce zarezerwować kursu, to wówczas uczestnik mobilności może zarezerwować u nas sam kurs, a zakwaterowanie znaleźć na własną rękę z osobą spoza projektu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Jak wygląda zakwaterowanie w mieszkaniu dzielonym?

Zakwaterowanie w mieszkaniu dzielonym to opcja, którą chętnie wybierają osoby lubiące swobodę. 

W mieszkaniu można wynająć pokój jedno/​dwuosobowy ze wspólną lub prywatną łazienką (w zależności od oferty szkoły zagranicznej). Kuchnia czy salon są do dyspozycji wszystkich mieszkańców. W mieszkaniu znajduje się zazwyczaj kilka pokoi, które zamieszkują studenci z danej szkoły językowej. Mieszkania są koedukacyjne, a bieżące sprzątanie należy do obowiązków mieszkańców (np. wynoszenie śmieci, mycie naczyń po sobie, przestrzeganie ciszy nocnej). Odległość od szkoły jest różna w zależności od kraju, ale zawsze należy liczyć się z dojazdami komunikacją miejską. Wybierając tę opcję zakwaterowania, nie możemy w momencie rezerwacji określić dokładnie, które mieszkanie zostanie przydzielone studentowi, gdyż logistyką zajmuje się szkoła zagraniczna, która w zależności od dostępności mieszkań w danym momencie, przesyła nam dokładny adres na około tydzień/​dwa przed rozpoczęciem kursu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co to jest depozyt w miejscu zakwaterowania i kiedy jest pobierany?

Depozyt pobierany jest w miejscu zakwaterowania i wynosi zazwyczaj około 100-300 EUR. To środki na poczet ewentualnych zniszczeń i nie są one zabierane, a jedynie zamrażane na czas pobytu i oddawane w przy wyjeździe (jeśli nie ma żadnych zniszczeń).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Daty lotów nie pokrywają się idealnie z datami zarezerwowanego zakwaterowania. Co robić?

Jeśli po rezerwacji okazuje się, że daty lotów nie pokrywają się idealnie z datami zakwaterowania i jest potrzeba dokupienia dodatkowego noclegu, konieczne jest zgłoszenie tego opiekunowi SJO GLOSSA (najlepiej przed zakupem biletów lotniczych). Wówczas opiekun wyjazdu dorezerwuje w szkole dodatkowy nocleg (jeśli będzie taka możliwość).

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy rezerwując p. jednoosobowy w rodzinie/​mieszkaniu dzielonym w tym samym czasie co inny uczestnik kursu mam pewność, że będziemy w tym samym miejscu?

Na wyraźną prośbę uczestników zawsze prosimy o to, by była to ta sama rodzina/​mieszkanie dzielone, jednak ze względów logistycznych nie możemy zapewnić, że tak się stanie. Pewność zakwaterowania w jednym miejscu z osobą jadącą w tym terminie ma się wyłącznie przy wyborze pokoju dwuosobowego, ponieważ wówczas konieczne jest podanie drugiej osoby do zakwaterowania, jednak w pozostałych przypadkach nie ma takiej pewności i należy liczyć się z tym, że będą to różne rodziny/mieszkania dzielone.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Ile godzin zajęć tygodniowo powinno obejmować szkolenie?

Narodowa Agencja zaznacza, że trwania szkolenia musi być proporcjonalny do założonych celów i ma obejmować minimum 25 lekcji tygodniowo. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest Europass określający imię, nazwisko, daty szkolenia i efekty uczenia się. Dodatkowo może być to inny dokument, np. certyfikat ze szkoły zagranicznej, jednak preferowaną formą jest Europass – Mobilność.

arrow

Słowniczek

Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Akredytacja

Akredytacja to “bilet wstępu” do programu Erasmus+ na lata 2021-2027, a jej otrzymanie oznacza odejście od pisania corocznych wniosków krótko­terminowych na rzecz stałego źródła finansowania w postaci wniosków budżetowych rozpisywanych w miarę potrzeb placówki. Polecana jest instytucjom, które posiadają już doświadczenie w projektach unijnych. SJO GLOSSA nie pomaga w pisaniu wniosków o akredytację, jednak po jej uzyskaniu, placówka może realizować z nami mobilności. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Plan Erasmusa

Plan Erasmusa to odpowiednik Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły z poprzedniej edycji programu. Powinien być przygotowany przez wszystkich uczestników projektu i zawierać informacje o potrzebach instytucji w perspektywie podniesienia poziomu jakości nauczania, kwalifikacji pracowników, programów nauczania, zarządzania, wymiaru europejskiego oraz współpracy międzynarodowej. Krótko mówiąc to ogólny plan rozwoju szkoły i korzyści jakie otrzyma ona po uzyskaniu grantu i realizacji mobilności.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Grant

Dofinansowanie przyznawane w ramach programu Erasmus+.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Mobilność

Wyjazd za granicę i działania uczestnika związane z wyjazdem na kurs w ramach programu Erasmus+

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Europass Mobility

Europass Mobility to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas szkolenia w innym kraju europejskim. Aby go uzyskać uczestnik mobilności musi wcześniej uzupełnić wszystkie informacje na stronach unijnych, a następnie przekazać go szkole zagranicznej do podpisu. Aktualne informacje o dokumentach Europass można znaleźć  tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Akredytacja

Akredytacja to “bilet wstępu” do programu Erasmus+ na lata 2021-2027, a jej otrzymanie oznacza odejście od pisania corocznych wniosków krótko­terminowych na rzecz stałego źródła finansowania w postaci wniosków budżetowych rozpisywanych w miarę potrzeb placówki. Polecana jest instytucjom, które posiadają już doświadczenie w projektach unijnych. SJO GLOSSA nie pomaga w pisaniu wniosków o akredytację, jednak po jej uzyskaniu, placówka może realizować z nami mobilności. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Wniosek/projekt krótko­terminowy

Wniosek/​projekt krótko­terminowy to najłatwiejsza droga do skorzystania z grantu Erasmus+. Szkoła starająca się o fundusze może zrealizować w ramach jednego projektu do 30 mobilności w różnych krajach Europy, a czas trwania projektu wynosi od 6 do 18 miesięcy. SJO GLOSSA pomaga w pisaniu wniosków krótko­terminowych, więc szkoły zaintere­sowane tym wsparciem, zapraszamy do współpracy. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Plan Erasmusa

Plan Erasmusa to odpowiednik Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły z poprzedniej edycji programu. Powinien być przygotowany przez wszystkich uczestników projektu i zawierać informacje o potrzebach instytucji w perspektywie podniesienia poziomu jakości nauczania, kwalifikacji pracowników, programów nauczania, zarządzania, wymiaru europejskiego oraz współpracy międzynarodowej. Krótko mówiąc to ogólny plan rozwoju szkoły i korzyści jakie otrzyma ona po uzyskaniu grantu i realizacji mobilności.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Narodowa Agencja

Jednostka organizacyjna Unii Europejskiej rozpatrująca wnioski i przyznająca grant w ramach programu Erasmus+.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Grant

Dofinansowanie przyznawane w ramach programu Erasmus+.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Beneficjent

Organizacja (np. szkoła), która otrzymała grant w ramach programu Erasmus+.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Mobilność

Wyjazd za granicę i działania uczestnika związane z wyjazdem na kurs w ramach programu Erasmus+

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

PIC/OID

PIC to numer, który poprzez rejestrację w systemach unijnych Narodowa Agencja przyznawała placówkom ubiegającym się o granty w ramach programu Erasmus+. Obecnie numer PIC został zastąpiony numerem OID, który można uzyskać poprzez rejestrację w systemie European Solidarity Corps platform. OID został automatycznie przydzielony szkołom, które posiadały numer PIC. Jeśli Twoja placówka ma numer PIC, a nie wiesz jaki ma numer OID, możesz to sprawdzić tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Europass Mobility

Europass Mobility to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas szkolenia w innym kraju europejskim. Aby go uzyskać uczestnik mobilności musi wcześniej uzupełnić wszystkie informacje na stronach unijnych, a następnie przekazać go szkole zagranicznej do podpisu. Aktualne informacje o dokumentach Europass można znaleźć  tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Beneficiary Module

Beneficiary Module zastępuje system Mobility Tool i w nowej perspektywie finansowej w latach 2021-2027 to system, w którym beneficjenci zarządzają programami i przygotowują raporty.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Wniosek/projekt krótko­terminowy

Wniosek/​projekt krótko­terminowy to najłatwiejsza droga do skorzystania z grantu Erasmus+. Szkoła starająca się o fundusze może zrealizować w ramach jednego projektu do 30 mobilności w różnych krajach Europy, a czas trwania projektu wynosi od 6 do 18 miesięcy. SJO GLOSSA pomaga w pisaniu wniosków krótko­terminowych, więc szkoły zaintere­sowane tym wsparciem, zapraszamy do współpracy. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Narodowa Agencja

Jednostka organizacyjna Unii Europejskiej rozpatrująca wnioski i przyznająca grant w ramach programu Erasmus+.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Beneficjent

Organizacja (np. szkoła), która otrzymała grant w ramach programu Erasmus+.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

PIC/OID

PIC to numer, który poprzez rejestrację w systemach unijnych Narodowa Agencja przyznawała placówkom ubiegającym się o granty w ramach programu Erasmus+. Obecnie numer PIC został zastąpiony numerem OID, który można uzyskać poprzez rejestrację w systemie European Solidarity Corps platform. OID został automatycznie przydzielony szkołom, które posiadały numer PIC. Jeśli Twoja placówka ma numer PIC, a nie wiesz jaki ma numer OID, możesz to sprawdzić tutaj.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Beneficiary Module

Beneficiary Module zastępuje system Mobility Tool i w nowej perspektywie finansowej w latach 2021-2027 to system, w którym beneficjenci zarządzają programami i przygotowują raporty.

arrow
GLOSSA Opinie Erasmus+

Olga Twarda

Poznań, woj. wielkopolskie, 2015
SJO Glossa na pewno ułatwia zarządzanie projektem koordynatorowi poprzez wyznaczanie konkretnych terminów na wykonanie poszczególnych zadań, pilnuje, aby wszystkie dokumenty były właściwie przygotowane oraz na czas wysłane. Praca koordynatora jest więc nadzorowana i porządkowana. Nie znaczy to wcale, że nie ma on w ogóle pracy, ale z pewnością może sprawnie gospodarować czasem przeznaczonym na przygotowanie wniosku oraz zarządzaniem projektem podczas jego trwania.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Bożena Niechoda

Białystok, woj. Podlaskie, 2016
Współpraca z pracownikami SJO GLOSSA układała się bardzo dobrze. Kontakty nasze ograniczały się najczęściej jednej osoby, p. Agnieszki Zarzyckiej, która zarówno w kontaktach mailowych, jak i telefonicznych była niezwykle życzliwa, pomocna i potrafiła rzeczowo odpowiadać na problematyczne kwestie. Zawsze terminowo wywiązywała się ze swoich obietnic. Współpracę z SJO Glossa oceniam bardzo dobrze, firma bez zarzutu wywiązała się ze swoich zobowiązań w zakresie organizacji kursów językowych. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom za wsparcie przy pisaniu projektu jak i opiekę przy organizacji i trwaniu mobilności.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Bogusława Baron

Kraków, woj. małopolskie, 2016
Współpraca z Glossą to był bardzo dobry pomysł, bo uzyskaliśmy już wsparcie na etapie pisania wniosku i jego składania. Dzięki fachowej pomocy pracowników Glossy przebrnęliśmy prawie bezboleśnie przez wszystkie zawiłości wymagań formalnych, jakie stawia Agencja Narodowa, a nasze szkolenia były w 100% sfinansowane. […] Będąc koordynatorką projektu w naszej szkole mogłam zawsze liczyć na pomoc merytoryczną i organizacyjną na każdym etapie jego trwania. Podziwiam, cierpliwość i dyspozycyjność pani Agnieszki Zarzyckiej, opiekunki naszego projektu, która ze stoickim spokojem udzielała odpowiedzi na czasem oczywiste pytania.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Elżbieta Wójcik

Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie, 2016
Opiekun ze strony Glossy zawsze przypominał o obowiązujących terminach, mobilizował do podejmowania decyzji i wspierał w ich realizacji. Wszyscy uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni ze swoich wyjazdów, podczas których mieli możliwość nie tylko podniesienia znajomości języka obcego, ale przede wszystkim poznania realiów życia w kraju danego języka, jego kultury i mieszkających w nim ludzi. Dla niektórych było to również duże wyzwanie logistyczne, z którym świetnie sobie poradzili. Jako koordynatorka projektu szkolnego muszę przyznać, że dzięki Glossie miałam dużo mniej pracy, gdyż nie musiałam bezpośrednio kontaktować się ze szkołami językowymi za granicą w celu potwierdzania uczestnictwa w kursie, czy rezerwacji noclegów i wyżywienia, bo to wszystko organizowała za mnie Glossa.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Elżbieta Pajewska

Słupsk, woj. pomorskie, 2016
Jako koordynatorka projektu szkolnego, współpracowałam z Glossą od samego początku, gdy tylko zakiełkował w naszej szkole pomysł przystąpienia do takiego projektu. Nie był to jednakże mój pierwszy kontakt z tą szkołą, ponieważ już wcześniej, dwukrotnie korzystałam z ich pomocy, gdy samodzielnie ubiegałam się o wyjazd metodyczny dla nauczycieli w ramach programu Erasmus. Za każdym razem współpraca układała się bardzo dobrze, a pomoc pracowników Glossy była nieoceniona. Tak samo było i tym razem. Począwszy od udzielenia wskazówek na etapie pisania wniosku, po pomoc przy rezerwacji kursów, noclegów, czy biletów.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Ewa Niemiec

Jastrzębie, woj. śląskie, 2017
Wyjazdy na szkolenia za granicą są fantastyczną okazją do podniesienia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych dla nauczycieli nie tylko języków obcych, ale innych przedmiotów. Miałam okazję się o tym przekonać kilka lat temu , kiedy uczestniczyłam w kursie językowo – metodycznym w Brighton w ramach programu Comenius. Wtedy skorzystałam pierwszy raz z pomocy SJO Glossa. […] Moje pozytywne doświadczenia miały wpływ na innych nauczycieli z mojej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie Erasmus +. Korzystając z pozytywnych doświadczeń postanowiliśmy po raz kolejny skorzystać z pomocy SJO GLOSSA, aby mieć pewność, że nasz wniosek będzie dobrze przygotowany pod względem formalnym i merytorycznym i ma szansę na pozytywną akceptację. Nie zawiodłam się i nasz projekt został zaakceptowany. Współpraca z pracownikami Glossy układała się bez zastrzeżeń, zawsze mogliśmy liczyć na pomoc, a pani Karolina Pikulska cierpliwie i rzeczowo odpowiadała na wszystkie nasze wątpliwości i pytania.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Daria Brzezińska

Jeżewo, woj. kujawsko-pomorskie, 2017
Współpraca z pracownikami Glossy układała się bardzo dobrze. Kontakty nasze ograniczały się najczęściej do jednej osoby, która zarówno w kontaktach mailowych, jak i telefonicznych była niezwykle życzliwa, pomocna i potrafiła rzeczowo odpowiadać na problematyczne kwestie. Zawsze terminowo wywiązywała się ze swoich obietnic. Współpracę z Glossą oceniam bardzo dobrze, firma bez zarzutu wywiązała się ze swoich zobowiązań w zakresie organizacji kursów językowych. W mobilnościach udział wzięła piątka nauczycieli z mojej szkoły. Kursy pozwoliły nam spojrzeć z innej perspektywy na nasze metody nauczania, udostępniły wiele nowych, ciekawych pomysłów i umożliwiły nawiązanie nowych kontaktów. Zajęcia były świetnie prowadzone, we wspaniałej atmosferze i w bardzo dobrych warunkach lokalowych. Zdecydowanie polecam współpracę z Glossą.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Agnieszka Feliniak

Łódź, woj. łódzkie, 2017
Zostając koordynatorem programu w edycji 2017 nie spodziewałam się, że nasz wniosek będzie drugi na liście zaakceptowanych projektów przez Agencję Narodową – otrzymaliśmy 100 % punktów! Niewątpliwie jest to zasługa przebojowej i pracowitej grupy nauczycieli, którzy nad wnioskiem pracowali, ale chciałabym podkreślić ogromne zasługi SJO Glossa, a przede wszystkim pani Agnieszki Ornoch, która cierpliwie i z sukcesem przeprowadziła nas przez labirynt terminów, dokumentów i procedur.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Małgorzata Kimel

Radomsko, woj. łódzkie, 2017
Współpracę z Państwa szkołą oceniam – tak, jak poprzednio – bardzo dobrze, zważywszy na fakt, że większość nauczycieli wyjeżdżała na kursy języka angielskiego, a ja jestem germanistką. Wszystkie kwestie, związane z wyjazdami uczestników, były odpowiednio wcześnie przygotowane i terminowo realizowane, a panie: Agnieszka Sylwia i Karolina, z którymi współpracowałam w trakcie realizacji naszego projektu – zawsze rzeczowe i służące pomocą, za co serdecznie dziękuję. Cel, jaki sobie postawiliśmy, został osiągnięty. Wszyscy nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje, zdobyli nowe doświadczenia, nawiązali nowe kontakty, poznali inne środowiska kulturowe i są bardzo zadowoleni. Większość z nas utrzymuje kontakty z osobami poznanymi podczas realizacji zagranicznych mobilności i -co chyba najważniejsze- deklaruje chęć wzięcia udziału w tego typu przedsięwzięciach.

Myślę, że osiągnęłam to, co sobie na początku zaplanowałam – zaraziłam ich… „ europejskim widzeniem świata ”!

Anna Zawistowska

Wrocław, woj. dolnośląskie, 2019
Program Erasmus jest doskonałą okazją do podniesienia jakości pracy szkoły, ale także zdobycia bezcennego doświadczenia dla samych nauczycieli, jednak koordynowanie programu oraz wszelkie formalności związane z mobilnościami są nie lada wyzwaniem i wymagają bardzo dużo pracy i zaangażowania. Aby mieć pewność, że podjęty trud opłaci się, postanowiłam skorzystać z usług Glossy. […] Naszym opiekunem była p. Agnieszka Dzik, która cierpliwie przeprowadzała nas przez kolejne etapy projektu: pomagała skompletować wymagane dokumenty przed złożeniem wniosku, przypominała o terminach, podpowiadała rozwiązania w problematycznych kwestiach, a nawet kontaktowała się z naszym Organem Prowadzącym kiedy napotykaliśmy trudności. Warto nadmienić, iż realizacja naszego projektu przypadła na czas pandemii i dlatego musieliśmy szybko reagować na pojawiające się komplikacje. […] Pani Agnieszka zawsze służyła dobrą radą i cierpliwie odpowiadała na tysiące naszych pytań.

Katarzyna Zawadzka

Psary, woj. śląskie, 2019
Udział w projekcie przyczynił się do rozwinięcia kompetencji językowych i kulturowych widocznych zwłaszcza w integracji i wymianie doświadczeń z nauczycielami innych krajów europejskich. Nauczyciele przełamali własne bariery językowe, wzbogacili słownictwo potrzebne do płynnego porozumiewania się w języku angielskim. W dalszej konsekwencji ugruntowała się wśród nich większa tolerancja i świadomość kulturowa. […] Opiekun ze strony Glossy był bardzo pomocny przy realizacji każdego etapu projektu, zawsze służył pomocą, doradzał i mobilizował do dalszej pracy. Była to moja pierwsza realizacja programu Erasmus+ i nie wyobrażam sobie cennych wskazówek ze strony GLOSSY, naprawdę szczerze i gorąco polecam.

Dorota Paszek

Kalisz, woj. wielkopolskie, 2020
Jako osoba bezpośrednio współpracująca z SJO GLOSSA pragnę zarekomendować współpracę, która układała się bardzo dobrze. Szczególne podziękowanie dla Pani Agnieszki Dzik, która mobilizowała mnie, nas do terminowego wywiązywania się z założonych celów. Kontakty mailowe i telefoniczne zawsze były pomocne, życzliwe i kończyły się sukcesem.  […] Nauczyciele biorący udział w projekcie wykorzystują doświadczenia zdobyte w trakcie mobilności na Malcie, promując i przekazując zdobytą wiedzę na zajęciach szkolnych. Zdobyta wiedza na temat nowych technik nauczania języka obcego przynosi rezultaty w pracy z uczniem zdolnym i słabym.

Aleksandra Kowalewska

Przodkowo, woj. pomorskie, 2020 
Z Szkoły Podstawowej w Przodkowie pojechało na kursy dziesięć osób. Dziewięć osób na język angielski, jedna osoba na język niemiecki. Nauczyciele byli w szkołach językowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Irlandii oraz Malcie. Wszyscy nauczyciele wrócili z kursów bardzo zadowoleni. Szkoły znajdowały się w dogodnych miejscach, dobrze skomunikowanych z miejscem zamieszkania. […] Pracowaliśmy w grupach maksymalnie 8 osobowych. Uczestnikami kursu byli mieszkańcy m.in. z Włoch, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Chin oraz Arabii Saudyjskiej. Zajęcia były prowadzone w bardzo interesujący sposób. Podczas zajęć wykorzystywano innowacyjne metody nauczania. […] Współpraca z pracownikami SJO Glossa układała się bardzo dobrze. W kontaktach e-mail, jak i telefonicznych byli niezwykle życzliwi, pomocni i potrafili rzeczowo odpowiadać na nurtujące nas pytania. Zawsze terminowo wywiązywali się ze swoich obowiązków. Opiekun ze strony SJO Glossy zawsze przypominał o obowiązujących terminach, mobilizował do podejmowania decyzji i wspierał w ich realizacji. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom za wsparcie przy pisaniu projektu jak i opiekę przy organizacji i trwaniu mobilności.

Karolina Starczewska

Gniezno, woj. wielkopolskie, 2020
Nasza współpraca z SJO Glossa rozpoczęła się w 2019r. Zdecydowaliśmy się na pomoc ze strony tej szkoły po zarekomendowaniu jej przez naszych kolegów z innych lokalnych placówek. […] Dzięki tej współpracy udało nam się uzyskać dofinansowanie z programu PO WER na szkolenia zagraniczne nauczycieli.

W ramach projektu16 nauczycieli wzięło udział w mobilnościach. Uczestniczyli oni zarówno w kursach metodycznych jak i językowych na Malcie, Cyprze i Hiszpanii. Wszystkie zajęcia były bardzo dynamiczne i prowadzone aktywnymi metodami. […] Po zakończonych mobilnościach i pozytywnych wrażeniach wszystkich uczestników mogę stwierdzić, że współpraca z SJO Glossa to był „strzał w dziesiątkę”. Nie tylko pomogli nam na etapie wnioskowania o dofinansowanie, ale również podczas przygotowania logistycznego: organizowali zakwaterowanie, transfery, rezerwowali szkolenia i kontaktowali się w naszym imieniu z przedstawicielami szkół zagranicznych.

Warto jest brać udział w takiej formie doskonalenia zawodowego, co gorąco polecamy wszystkim nauczycielom, którzy chcą być mobilni, otwarci na świat i nowe doświadczenie, które przekażą swoim kolegom w pracy oraz uczniom. Uważamy, że jest to jedna z najlepszych metod do pozyskiwania różnorodnej wiedzy i umiejętności oraz wszechstronnego rozwoju.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!