Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
zarządzanie i komunikacja
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
inne kursy
mindfulness & wellbeing
język ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej
Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi na temat programu Erasmus Plus

Poniżej prezentujemy najczęściej pojawiające się pytania dotyczące możliwości uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach języowych i metodycznych w ramach programu Erasmus+.

1. Kto może uczestniczyć w wyjazdach?

W odróżnieniu od wcześniejszego programu Comenius, w ramach programu Erasmus Plus w wyjazdach mogą uczestniczyć nie tylko nauczyciele języków obcych oraz przedmiotów nauczanych w językach obcych (CLIL) lecz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Oczywiście aby nauczyciel mógł uczestniczyć w wyjeździe musi uzasadnić dlaczego jego wyjazd np. na kurs językowy za granicę jest konieczny w świetle planowanych działań w ramach planu rozwoju szkoły.

W kursach finansowanych przez Erasmusa (zarówno językowych jak i innych) mogą uczestniczyć także dyrektorzy szkół o ile uczestnictwo w tych kursach jest niezbędne dla osiągnięcia założonych przez szkołę celów.

W odróżnieniu od dotychczasowego programu Comenius nie ma ograniczeń związanych z obywatelstwem nauczyciela, jego stażem pracy oraz rodzajem umowy - dopuszczalne jest także uczestnictwo nauczycieli zatrudnionych na czas określony.

2. Jakie kursy mogą być finansowane w ramach projektów Erasmus Plus

W zasadzie nie ma ograniczeń w zakresie tematycznym tych kursów. Kluczowe jest jednak, aby kursy, które mają być realizowane w ramach projektu były odpowiednio dobrane do profilu zawodowego uczestnika kursu i aby uczestnictwo w tym kursie było ściśle związane z realizacją celów, które są postawione w planie rozwoju szkoły.

3. Jakie wydatki są finansowane w ramach projektu

Grant umożliwia zasadniczo pokrycie pełnych kosztów kursu/szkolenia, w szczególności zaś:

  • koszt uczestnictwa - do kwoty 700EUR za dwutygodniowy pobyt
  • koszty związane z pobytem na szkoleniu (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy). Kwota ryczałtowa jest uzależniona od kraju wyjazdu.
  • koszt przelotu/przejazdu na szkolenie - kwota zależna od odległości miejsca szkolenia od miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia.

Dodatkowo grant przewiduje specjalne środki na tzw "wsparcie organizacyjne" w wysokości 350EUR na uczestnika szkolenia. Kwota ta pozwala na zatrudnienie osoby (lub zlecenie firmie), która będzie odpowiedzialna za stronę logistyczną organizacji wyjazdu, może zostać przeznaczona na przygotowanie językowe.

Istnieje także możliwość przesunięcia kosztów z jednej kategorii do drugiej. Tak więc np. w przypadku wyboru kursu droższego niż 700EUR, można jego koszty pokryć np. ze budżetu przeznaczonego na "wsparcie organizacyjne".

4. Czy kwota grantu pokrywa wszystkie koszty związane z uczestnictwem w kursie?

Tak, przy odpowiednim wyborze kursu otrzymany grant pozwala zwykle na pokrycie w 100% wszystkich kosztów. Większość z prezentowanych na naszych stronach kursów - przy zakupie pakietu z zakwaterowaniem - mieści się w ustalonych limitach kwotowych i w ten sposób cały wyjazd może być w pełni pokryty ze środków UE.

W przypadku wyboru kursu droższego niż równowartość 700EUR możliwe jest przerzucenie części środków przeznaczonych na zakwaterowanie i utrzymanie lub wsparcie organizacyjne na pokrycie kosztów szkolenia, gdyż szkoła nie jest zobowiązana rozliczyć się z wydatków na zakwaterowanie, utrzymanie i przejazd.

Po kliknięciu na wybrany kurs z naszego oficjalnego katalogu kursów, zostanie wyświetlona tabelka z symulacją kosztów, gdzie widać jakie są koszty kursu i zakwaterowania oraz jaka kwota zostanie dla uczestnika na dodatkowe wyżywienie, przejazdy itp.

5. Dlaczego warto skorzystać z pośrednictwa SJO GLOSSA w przygotowaniu wniosku?

Szkoła naturalnie może przygotować wniosek samodzielnie. Na etapie przygotowania wniosku może zaplanować w realizowanym projekcie kursy z naszej oferty lub też inne kursy dostępne na rynku. Bardzo często jednak w trakcie pisania wniosku okazuje się, że jego złożoność, specyficzny język tego rodzaju dokumentów i rozbudowane wymagania formalne sprawiają, że wiele szkół decyduje się aby skorzystać z pośrednictwa doświadczonych konsultantów. Samodzielne przygotowywanie wniosku jest niezwykle czasochłonne i przy braku doświadczenia zwykle łatwo jest popełnić błędy, w wyniku których wniosek nie spełnia wymagań formalnych i zostaje automatycznie odrzucony.

6. Czy w przypadku samodzielnego napisania wniosku przez szkołę, można w SJO GLOSSA zamówić dla uczestników projektu wyłącznie kursy oraz obsługę wyjazdów (tj. bez pisania wniosku)?

Jak najbardziej istnieje taka możliwość. Szkoła może we własnym zakresie przygotować i złożyć wniosek, a następnie po jego zaakceptowaniu przez Agencję Narodową może zwrócić się do SJO GLOSSA o zorganizowanie wyjazdów tj. dobór odpowiedniego kursu oraz opcjonalne zorganizowanie zakwaterowania i przelotu. Warto jednak jeszcze na etapie pisania wniosku zaplanować kursy na które wyjadą nauczyciele, aby wniosek i faktycznie realizowany projekt były spójne.

7. Jak należy poszukiwać kursów, które mogą być finansowane w ramach projektu Erasmus+?

Kursów tych można poszukiwać za pośrednictwem Internetu - kontaktując się bezpośrednio z instytucjami, które je organizują. Można także skorzystać z naszego oficjalnego katalogu kursów Erasmus+, który jest najszerszym wyborem kursów na rynku i obejmuje wyłącznie sprawdzone kursy, które były wysoko oceniane przez nauczycieli podczas dotychczasowych edycji programów Comenius i Erasmus+.
Oferowane przez SJO GLOSSA kursy i szkolenia za granicą dostępne są w identycznej (a czasami nawet niższej) cenie jak w przypadku bezpośredniego kontaktu ze szkołą zagraniczną. Natomiast w odróżnieniu od szkół zagranicznych SJO GLOSSA zapewnia możliwość porównania wielu ofert w zakresie zarówno ceny kursu, jego programu i terminu oraz lokalizacji. Takiej okazji optymalnego doboru kursu nie da Państwu szkoła zagraniczna, która - co jest naturalne - promuje wyłącznie swoje kursy. Dodatkowym atutem współpracy z SJO GLOSSA jest fakt, że wszystkie formalności załatwiają Państwo w języku polskim.

8. Czy skorzystanie z pośrednictwa SJO GLOSSA gwarantuje otrzymanie grantu?

Instytucją przyznającą granty jest Agencja Narodowa, dlatego też SJO GLOSSA nie może zagwarantować otrzymania grantu. Niemniej jednak nasze wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków (także w ramach wcześniejszego programu Comenius) pozwala na wyeliminowanie wszelkich braków formalnych i zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego wniosku i tym samym zwiększenie szansy na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

W minionych latach (od 2004 do 2016) przygotowaliśmy wnioski w ramach programu Comenius, a następnie Erasmus+, dla kilku tysięcy nauczycieli z całej Polski. Około 90% z nich otrzymało wnioskowane dofinansowanie, a w niektórych edycjach nasza skuteczność była bliska 100% (np. dla edycji „jesień 2011” - 98%, dla edycji „wiosna 2012” - 100%, dla edycji lato 2013 – 99%, dla edycji 2015 - 95%).

9. Czy po złożeniu wniosku możliwa jest zmiana nauczyciela który będzie uczestniczył w wyjeździe w ramach projektu?

W uzasadnionych przypadkach losowych (choroba, ciąża itp) albo w związku z rozwiązaniem umowy o pracę istnieje możliwość aby w mobilności wziął udział inny nauczyciel. Kluczowe jest jednak aby był on w stanie zapewnić dla szkoły podobny wpływ i rezultaty jak nauczyciel, który był wstępnie planowany we wniosku.

10. Z jakim wyprzedzeniem należy złożyć aplikację?

Szczegółowy harmonogram skladania dokumentów jest określony w "Procedurze zgłoszeniowej" będącej załącznikiem do umowy, zaś na naszych stronach przedstawiono ramowe etapy aplikowania. Terminy te zostaly ustalone w taki sposób aby konsultanci SJO GLOSSA mieli możliwość przygotowania przekonywującego merytorycznie wniosku i sprawdzenia dokumentów pod względem zgodności z wymogami Agencji Narodowej. Ze względu na duże zainteresowanie szkół współpracą z SJO GLOSSA, zastrzegamy sobie jednak prawo do zaprzestania przyjmowania wniosków w momencie otrzymania 60 wniosków w edycji na dany rok. Zachęcamy zatem do jak najszybszego przeslania nam dokumentów i podpisywania umów.

11. Jaka jest formuła kursów oferowanych przez SJO GLOSSA w ramach programu Erasmus+?

Większość szkoleń językowych i metodycznych trwa 10 dni roboczych. Pozostałe szkolenia trwają od 5 do 10 dni roboczych. Zajęcia na ogół mają formułę warsztatową i w dużej mierze opierają się na interaktywnych zadaniach, w które angażowani są uczestnicy. Kursy odbywają się w międzynarodowych grupach, dzięki czemu są także doskonałą okazją do spotkania się z nauczycielami z innych krajów, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy w ramach innych projektów unijnych.

12. Czy o uczestnictwo w szkoleniu można wystąpić indywidualnie czy też inicjatywa powinna wyjść od władz szkoły?

W odróżnieniu od wcześniejszego programu Comenius, w przypadku programu Erasmus+ aplikować o grant na wyjazdy nauczycieli może wyłącznie szkoła. Nie ma możliwości aby nauczyciele składali indywidualnie wnioski o grant. Dlatego też w przypadku zaintersowania tego rodzaju wyjazdami warto porozmawiać z innymi nauczycielami w szkole i z dyrekcją i zachęcić ich do przygotowania wniosku w imieniu szkoły.

13. Ile osób maksymalnie z jednej szkoły może wyjechać na kursy za granicę w ramach jednego projektu Erasmus +?

Nie ma górnego limitu na ilość wyjeżdżającego na kursy personelu szkoły w ramach jednego grantu. Naturalnie konieczne jest jednak przekonujące wytłumaczenie dlaczego dany nauczyciel/pracownik chce wyjechać.

14. Czy są ograniczenia odnośnie poziomu znajomości języka osób chcących wziąć udział w wyjazdach?

Nie, nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie. Tak więc każdy nauczyciel, niezależnie czy zna język na poziomie początkującym czy też zaawansowanym ma szansę wyjazdu. Musi oczywiście dobrze przedstawić powody dla których jego wyjazd w ramach projektu pomoże szkole osiągnąć założone cele.
Ograniczenia poziomu natomiast pojawiają się w przypadku konkretnych kursów. Na przykład większość kursów metodycznych jest przeznaczona dla osób posługujących się językiem na poziomie minimum B2, zaś kursy CLIL wymagają znajomości języka na poziomie B1 lub B2. Natomiast kursy doskonalące ogólną znajomość języka są dostępne dla wszystkich poziomów, począwszy od A1 do C2.

15. Czy ten sam nauczyciel może jechać na kurs za granicą w ramach jednego projektu więcej niż raz?

W edycji Erasmus+ 2018 jeden nauczyciel mógł uczestniczyć w kilku kursach, jednak pula jego grantu na kurs wynosiła zawsze 700 EUR bez względu na to w ilu kursach uczestniczył. Pozostałe pule grantu (wsparcie na podróż i wsparcie indywidualne) były przydzielane w zależności od kierunku i ilości wyjazdów. W praktyce oznacza to, że aby spokojnie zmieścić się w puli przydzielanych przez Agencję Narodową grantów zalecamy, aby jeden nauczyciel uczestniczył w jednym kursie w danej edycji programu.

16. Jakie dokumenty musi przygotować szkoła przed złożeniem wniosku?

Przed złożeniem wniosku szkoła musi przedstawić lub opracować Europejski Plan Rozwoju Szkoły. Ponieważ jest to kluczowy dla wniosku dokument SJO GLOSSA zapewnia pomoc w ocenie merytorycznej tego dokumentu oraz jego poprawki, aby w maksymalnym stopniu zwiększyć szansę na jego akceptację przez Agencję Narodową.
Dodatkowo szkoła zobowiązana jest wypełnić formularz dotyczący statusu prawnego, przedstawić uchwałę organu prowadzącego o utworzeniu szkoły oraz wypełnić dokumenty związane z rachunkiem bankowym.

17. Dlaczego warto wybrać kursy z katalogu SJO GLOSSA?

Współpraca z SJO GLOSSA, poprzez wybór szkolenia z naszego oficjalnego katalogu kursów Erasmus+, daje gwarancję dotrzymania warunków kursów (terminów, programu, ceny itp.), gdyż współpracujemy wyłącznie z renomowanymi i sprawdzonymi placówkami za granicą. Kontaktując się bezpośrednio ze szkołą zagraniczną trudno stwierdzić na ile jest to placówka wiarygodna. Ponadto dużo wygodniejszy dla klienta jest kontakt z firmą z Polski niż z firmą zagraniczną. Warto także wspomnieć, że szkoła zagraniczna aby dokonać rezerwacji kursu zwykle żąda wpłaty wysokiego depozytu.

18. Jakie koszty ponosi szkoła w przypadku zlecenia przygotowania wniosku SJO GLOSSA, a następnie obsługi wyjazdów?

Na etapie przygotowania wniosku szkoła nie ponosi żadnych kosztów. Jedynie nauczyciele zobowiązani są do potwierdzenia swojego zainteresowania wyjazdami poprzez wpłatę na rzecz SJO GLOSSA kwoty 95zł. Dopiero po zaakceptowaniu wniosku przez Agencję Narodową i przyznaniu grantu SJO GLOSSA pobiera od szkoły opłatę za obsługę wyjazdów w wysokości 495zł za każdego uczestnika projektu. Nie są to jednak dla szkoły dodatkowe koszty, gdyż są one w całości pokrywane z otrzymanego grantu, który obejmuje pozycję „obsługa administracyjno-organizacyjna”. W ramach grantu szkoła otrzymuje na każdego uczestnika projektu kwotę ok. 1400zł (350EUR), co w pełni pokrywa koszty SJO GLOSSA, a nadwyżka może być zagospodarowana na obsługę księgową, kurs przygotowawczy itp.

19. Jaki jest wiek innych uczestników szkoleń?

W przypadku szkoleń stricte metodycznych uczestnikami są na ogół nauczyciele w wieku od 30 do 50 lat. Jednak w przypadku kursów języka ogólnego w grupach są także osoby znacznie młodsze. Dla każdego z kursów w naszym katalogu podano minimalny limit wieku i należy mieć świadomość, że w grupie mogą być także osoby w tym wieku. Warto także pamiętać, że średni wiek uczestników w grupie jest zdecydowanie niższy w okresie wakacyjnymi niż w pozostałej części roku. Z tego też względu warto rozważyć kursy pozawakacyjne.

20. Czy uczestnikami kursów metodyczno-językowych są wyłącznie nauczyciele?

Jeśli kurs obejmuje komponent metodyczny i językowy to zwykle w każdym z nich jest inny skład grupy. W ramach komponentu metodycznego uczestnikami są w 90% czynni nauczyciele, zaś w 10% mogą być osoby, które dopiero zaczynają nauczać lub też przekwalifikowują się. Natomiast komponent językowy jest realizowany w grupie dobranej pod kątem poziomu języka, więc mogą w nim uczestniczyć także osoby niezwiązane z nauczaniem.

21. Czy jest minimalna liczba nauczycieli, która musi wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Formalnie nie ma takiego ograniczenia, lecz – jak to było wielokrotnie podkreślane na naszych stronach – kluczowe jest, aby realizacja projektu miała wpływ na całą szkołę. Z tego względu SJO GLOSSA ustaliła, że przygotowuje wnioski wyłącznie dla szkół, z których minimum 7 nauczycieli zdecydowało się do udziału w projekcie. Naturalnie w przypadku większych szkół powinna to być większa liczba nauczycieli.

22. Z jakiej kategorii kosztów mogą być rozliczane usługi świadczone przez SJO GLOSSA?

Nasza usługa organizacji mobilności - dokonanie rezerwacji szkoleń, wybór przelotu i zakwaterowania, zakup ubezpieczenia, przygotowanie pakietu informacyjnego przed wyjazdem, może być rozliczona w ramach kategorii "wsparcie organizacyjne". Na każdego uczestnika przypada w ramach grantu 350EUR na ten cel. Kwota ta jednak nie może być przeznaczona na samo pisanie wniosku, gdyż wniosek siłą rzeczy jest pisany przed otrzymaniem grantu, a żaden wydatek z kwoty grantu nie może być poniesiony przed jego otrzymaniem. Z tego też względu samo przygotowanie wniosku o grant Erasmus+ jest finansowane jest przez nauczycieli, a nie szkołę. Nauczyciele planujący uczestnictwo w projekcie wnoszą opłatę po 95zł na etapie przesłania nam deklaracji.

23. Czy korzystając z oferty SJO GLOSSA rola szkoły ogranicza się wyłącznie do wytypowania nauczycieli uczestniczących w projekcie Erasmus+?

Abyśmy mogli przygotować dobry wniosek, który zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Agencję Narodową, musimy dobrze poznać specyfikę szkoły dla której przygotowujemy wniosek. Dlatego też każda szkoła otrzymuje od nas szczegółowy formularz, w którym przedstawia realia swojej działalności, trudności, plany i potrzeby. Na podstawie tych danych opracowujemy dopiero formularz wniosku.

24. Czy szkoła, która samodzielnie opracowała i złożyła wniosek może skorzystać z oferty kursów SJO GLOSSA?

Naturalnie istnieje taka możliwość. Nasze kursy stanowią bardzo starannie dobraną ofertę, z której może skorzystać każda szkoła niezależnie od tego czy SJO GLOSSA opracowywała dla niej ofertę czy też nie. Sugerujemy jednak, aby już na etapie przygotowywania wniosku umieścić w nim informację o konkretnych kursach z naszej oferty. Dzięki czemu wniosek i faktycznie realizowany projekt będą ze sobą spójne, co jest niezmiernie istotne przy końcowej ocenie projektu.

25. Czy szkoła, która realizowała projekt Erasmus+ w ramach akcji KA1 może ponownie ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach tej akcji?

Tak. Nie ma ustalonego okresu karencji dla poszczególnych konkursów. Sugerowane jest jednak, by kolejny realizowany przez placówkę projekt był albo zupełnie nowym projektem lub kontynuacją poprzedniego. Nowy projekt nie może być powtórzeniem projektu już zrealizowanego lub aktualnie realizowanego.

26. Kiedy ogłaszane są wyniki konkursu wniosków?

Wyniki ogłaszane są zwykle na przełomie kwietnia/maja.

27. Skąd wynikają różnice w stawkach wsparcia indywidualnego przydzielonych na ten sam kraj?

Dla wniosków złożonych w roku 2018 stawki wsparcia indywidualnego zostały podwyższone. Nowe kwoty zależne są od kraju docelowego mobilności. Firma GLOSSA nie ma na nie wpływu na wysokość stawek ogłaszanych przez Agencję Narodową.

28. Jakie kwoty wsparcia indywidualnego obowiązują dla wniosków złożonych w roku 2018?

Kwoty te różnią się od tych podawanych przez AN w latach poprzednich. Szczegółowy wykaz stawek z podziałem na kraje można znaleźć na oficjalnych stronach Agencji Narodowej oraz tutaj.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie danych udostępnionych przez Agencję Narodową oraz rozmów i korespondencji prowadzonej z jej przedstawicielami. Przedstawione dane mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani też części umowy zawieranej między SJO GLOSSA, a nauczycielem czy też szkołą aplikującą o grant w ramach programu Erasmus Plus. W celu uzyskania najświeższych informacji prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.