Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
zarządzanie i komunikacja
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
inne kursy
mindfulness & wellbeing
język ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej
Kto może uczestniczyć w programie Erasmus Plus

Kto może uczestniczyć w programie Erasmus Plus

W programie może wziąć udział każdy nauczyciel i dyrektor zatrudniony w szkole zarówno publicznej jak i prywatnej, o ile jego uczestnictwo w szkoleniu za granicą zostanie odpowiednio uzasadnione we wniosku o dofinansowanie.

Nauczyciele języków obcych oraz nauczyciele innych przedmiotów (np. matematyki, biologii, geografii itp.) nauczanych w języku obcym (CLIL) mogą skorzystać z możliwości wyjazdu na kursy metodyczno- językowe i metodyczne, zaś pozostali nauczyciele mają możliwość wyjazdu na kurs językowy. Dyrektorzy i pracownicy administracyjni szkół mogą wybrać dla siebie uczestnictwo w kursie językowym lub szkoleniu z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, współpracy międzynarodowej, realizacji unijnych projektów edukacyjnych itp

Wniosek o dofinansowanie wyjazdów swoich pracowników może złożyć każda szkoła - publiczna i niepubliczna: podstawowa, gimnazjum, liceum lub inna szkoła ponadgimnazjalna (kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na dowolnym poziomie). Placówka zobowiązana jest do przygotowania jednego wniosku o dofinansowanie dla wszystkich nauczycieli. Dofinansowanie może obejmować wyjazdy na różne kursy w dogodnych dla nauczycieli terminach. Nauczyciele nie mogą indywidualnie występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Kluczowym elementem wniosku jest uzasadnienie wyboru kursu przez beneficjentów. Wybrane przez nauczyciela szkolenie powinno odpowiadać wyraźnie jego potrzebom związanym z rozwojem zawodowym, natomiast efekty odbytego szkolenia i nabyte umiejętności powinny być powszechnie wykorzystane w ramach placówki i być zgodne z planem rozwoju szkoły na najbliższe lata.

Nauczyciele chcący wziąć udział w szkoleniu nie muszą być zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony.

UWAGA: z programu wykluczone są instytucje, które działają na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej!.