Bezpłatne szkolenia za granicą

Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
zarządzanie i komunikacja
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
edukacja środowiskowa
język ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej
mindfulness & wellbeing
inne kursy
Erasmus +

Program Erasmus +

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej pracownicy organizacji działających w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, mają możliwość bezpłatnego udziału w kursach językowych i specjalistycznych, których celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników danej instytucji. Mowa tu zarówno o nauczycielach (np. w szkołach dla dorosłych), szkoleniowcach, edukatorach dorosłych oraz innych pracownikach wspierających uczenie się dorosłych, w tym również kadra zarządzająca. Warunkiem uczestnictwa w programie jest jednak fakt, iż uczestnicy projektu muszą być zatrudnieni na umowę o pracę/dzieło/zlecenie lub być wolontariuszami/członkami organizacji, która otrzymała grant.

Wyjazdy zagraniczne muszą być uzasadnione odpowiednim planem rozwoju instytucji (tak zwany Europejski Plan Rozwoju), który powinien opierać się na filarach takich jak umiędzynarodowienie organizacji, poszerzenie kompetencji jej pracowników oraz innowacyjności. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje i instytucje związane z niezawodową edukacją dorosłych, a realizacja projektu może potrwać nawet dwa lata i powinna szczegółowo uwzględniać etap przygotowania do mobilności, monitorowania efektów na bieżąco, wdrożenia zmian, upowszechniania rezultatów i ewaluację. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że projekt powinien przynieść korzyść nie tylko beneficjentowi, czyli placówce działającej w obszarze nauczania dorosłych, ale także odbiorcom oferty edukacyjnej.

Wnioski o dofinansowanie można składać raz w roku (zazwyczaj jest to początek lutego). Na etapie pisania wniosku można bazować na kursach z naszej strony, jednak oficjalnej rezerwacji proszę dokonać po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Agencji Narodowej (okolice maja). W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielami naszej firmy: szkolenia@erasmusmobilnosc.pl